Medezeggenschap van zorgprofessionals in de governancecode zorg 2022

In de sinds 1 januari 2022 geldende vernieuwde Governancecode Zorg is de medezeggenschap van zorgprofessionals één van de relevante onderdelen waarin wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige code.

Er zijn drie onderdelen in de vernieuwde code, waarover geschreven in deze nieuwsupdate eind vorig jaar, die wij als zeer relevant aanschouwen. Naast wijzigingen van bepalingen omtrent belangenverstrengeling in de zorg en samenwerkingen die een zorgorganisatie aangaat, zullen de principes van de vernieuwde code dus ook doorwerken in de medezeggenschap van zorgprofessionals. Je leest hier hoe dat precies zit.

Onderscheid professionele medezeggenschap en wettelijke medezeggenschap

In de vernieuwde code wordt er onderscheid gemaakt tussen de professionele medezeggenschap en de wettelijke medezeggenschap. De wettelijke medezeggenschap is geregeld via de ondernemingsraad en de cliëntenraad. In de code wordt omschreven dat men wil voorkomen dat een te eenzijdige nadruk op deze wettelijke medezeggenschap ertoe kan leiden dat er geen ruimte is voor andere vormen van medezeggenschap. Het bewust separaat benoemen van de professionele medezeggenschap binnen iedere zorgorganisatie past dan ook helemaal bij de vernieuwingen in de code.

Professionele medezeggenschap

Zoals omschreven in de zeven principes van de code, is de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisaties het bieden van goede zorg aan cliënten. De zorgprofessionals verlenen die goede zorg. De positie van de zorgprofessionals binnen de zorgorganisatie is dan ook cruciaal en zoals blijkt uit de code wordt, mede door hun cruciale rol, het professionele medezeggenschap gezien als onontbeerlijk.

In de vernieuwde code is nu opgenomen dat een zorgorganisatie moet waarborgen dat ook (vertegenwoordigers van) zorgprofessionals formeel en informeel betrokken worden en daarmee invloed kunnen uitoefenen. De zorgprofessionals moeten invloed uit kunnen oefenen op het beleid dat hen raakt in de dagelijkse beroepsuitoefening en de beleidskeuzes over ‘de zorg van morgen’. Het professionele medezeggenschap kan volgens de code worden vormgegeven via gestructureerde kanalen zoals een professionele adviesraad of stafconvent, maar ook meer informeel via invloed op de dagelijkse beroepsuitoefening.

Afspraken over professionele medezeggenschap vastleggen

De raad van toezicht maakt met de raad van bestuur afspraken over de wijze van omgang van de raad van toezicht met de medezeggenschapsorganen en (vertegenwoordigers van) zorgprofessionals. Het is dan ook van belang dat de afspraken over het professionele medezeggenschap worden geconcretiseerd, bijvoorbeeld in een reglement of in de statuten. Vanzelfsprekend denken onze gezondheidsrechtadvocaten hierbij graag met je mee of nemen het opstellen hiervan jou uit handen.