Belangenverstrengeling in de Governancecode Zorg 2022

In de sinds 1 januari 2022 geldende vernieuwde Governancecode Zorg (Code) is de regeling omtrent (ongewenste) belangenverstrengeling gewijzigd. Wat betekent deze wijziging voor jou als zorgorganisatie?

Wat is belangenverstrengeling en wanneer is deze ongewenst?

Van belangenverstrengeling is sprake in het geval van een situatie waarin een bestuurder of toezichthouder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken of beïnvloeden.

Een belangverstrengeling is ongewenst als de verschillende belangen, posities of (neven)functies van bestuurders of toezichthouders elkaar zodanig beïnvloeden dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit met betrekking tot een belangafweging dusdanig met elkaar in het geding komen dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest.

Voorbeelden ongewenste belangenverstrengeling

De Code geeft enkele voorbeelden van ongewenste belangenverstrengeling, zoals bevoordeling van persoonlijke relaties of het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de zorgorganisatie die niet tot de functie behoren.

Tegenstrijdig belang

De Code voegt hieraan toe dat transacties, waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders en/of leden van de Raad van Toezicht spelen, onder marktconforme voorwaarden worden aangegaan, worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht en worden gepubliceerd in het jaarverslag. Ook is opgenomen dat de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk openheid geeft aan de interne medezeggenschapsorganen als er wordt besloten dat er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en dat er passende maatregelen worden getroffen.

Reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Code schrijft voor dat in reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht (beheers)maatregelen moeten worden vastgelegd om:

  • Belangenverstrengeling te signaleren;
  • Ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen;
  • De schijn hiervan te vermijden;
  • Te waarborgen dat op een zorgvuldige en transparante wijze met ongewenste belangenverstrengeling en de schijn hiervan wordt omgegaan.

Het is dan ook van belang dat de reglementen van jouw organisatie hierop zijn aangepast. Uiteraard denken onze gezondheidsrecht advocaten graag mee over de formulering van deze reglementen.