Samenwerkingsverbanden in de Governancecode Zorg 2022

Sinds 1 januari 2022 geldt de vernieuwde Governancecode Zorg en zijn er onder andere in drie belangrijke onderdelen wijzigingen ten opzichte van de vorige code.

Zoals in onze vorige blog gemeld over de nieuwe Governancecode Zorg 2022 zullen de principes van de code ook doorwerken in samenwerkingsverbanden die een zorgorganisatie aangaat. Deze doorwerking is nu ook (expliciet) opgenomen in de code. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe de afspraken over het bestuur en het toezicht ten aanzien van eigen en gedeelde verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen zijn vastgelegd.

Dit alles is van belang als een zorgorganisatie deel uitmaakt van een groep. Een zorgorganisatie kan bijvoorbeeld een holding (moedervennootschap) zijn. Ook kan een zorgorganisatie een dochtervennootschap van een andere rechtspersoon zijn. Het bestuur en de Raad van Toezicht (RvT) van de zorgorganisatie zijn verantwoordelijk voor de naleving van de code door de betreffende zorgorganisatie en daarmee dus ook de verbonden dochter- en groepsvennootschappen. De RvT moet effectief toezicht kunnen houden op het niveau binnen de organisatie waar het bestuur de belangrijke beleidsbeslissingen neemt. Ook moet de RvT toezicht kunnen houden op ontwikkelingen binnen de groep die de zorgorganisatie (kunnen) raken of een risico vormen voor de zorgorganisatie.

De bepalingen in de code die zien op de governance in samenwerkingsverbanden leiden niet meteen tot een aanpassing van (bijvoorbeeld) de statuten of reglementen van een zorgorganisatie maar uiteraard is het voor de RvT en het bestuur van belang om hiervan op de hoogte te zijn en deze doorwerking zorgvuldig te regelen en hier rekening mee te houden. Op sommige punten kan het prettig zijn hierover te schakelen met een juridisch specialist om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan. Onze gezondheidsrecht advocaten denken graag met je mee.