Regeerakkoord 2017: Wat verandert er in het arbeidsrecht?

Roswitha-Edema 12 oktober 2017 door Roswitha Edema-Spaans

Op dinsdag 10 oktober 2017  is het Regeerakkoord bekend gemaakt. Hierin staan veel plannen voor het arbeidsrecht. De belangrijkste zetten wij hierna voor u op een rij.

"Versoepeling" ontslagrecht

Als in een ontbindingsprocedure meerdere gronden zijn aangevoerd voor een ontbinding (bijvoorbeeld disfunctioneren, verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding), maar geen enkele grond helemaal “voldragen” is, zoals onder de WWZ wordt vereist, kan de rechter straks afwegen of het ontslag toch gerechtvaardigd is op basis van de optelling van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden. Wel kan de rechter dan een extra vergoeding toekennen aan werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de al bestaande transitievergoeding).

Wijzigingen in de transitievergoeding

 • Werknemers zullen straks al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht hebben op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar.
 • Voor arbeidsovereenkomsten langer dan tien jaar zal de transitievergoeding gelijk getrokken worden met die voor arbeidsovereenkomsten korter dan tien jaar (1/3 maandsalaris per gewerkt jaar). De overgangsregeling voor 50-plussers blijft gehandhaafd.
 • Ruimere aftrekmogelijkheid scholingskosten op transitievergoeding: ook scholingskosten binnen de eigen organisatie, maar gericht op een andere functie, kunnen in mindering worden gebracht.
 • Compensatie voor werkgevers voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.
 • Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers (uitzonderingsregeling) wordt ruimer.
 • Compensatie transitievergoeding (onder voorwaarden) bij bedrijfsbeëindiging door werkgever wegens pensionering of ziekte.

Tijdelijke contracten

 • Tussen twee contracten moeten zes maanden liggen, om de “teller op nul” te zetten. Sectoraal kan daarvan worden afgeweken als het werk daarom vraagt (seizoensarbeid). De mogelijkheid voor afwijking wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat hooguit negen maanden kan worden verricht.
 • De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd naar drie jaar (was onder de WWZ twee jaar).

Verruiming proeftijd

Om contracten voor onbepaalde tijd te stimuleren wordt de proeftijd voor een contract voor onbepaalde tijd verruimd naar vijf maanden en de proeftijd voor een meerjarencontract (langer dan twee jaar) verruimd naar drie maanden.

Payrolling en nulurencontracten

 • Payrolling blijft mogelijk als instrument voor het “ontzorgen” van de werkgever, maar dan zonder het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst.
 • Bij nulurencontracten wordt het moeilijker een permanente beschikbaarheid te eisen, daar waar de aard van de werkzaamheden dat niet vereist.

Premiedifferentiatie bij WW

De lasten van de eerste zes maanden WW zullen in de vorm van een gedifferentieerde premie bij de werkgever in rekening worden gebracht. Bij contracten voor onbepaalde tijd wordt een lagere gedifferentieerde premie in rekening gebracht dan bij contracten voor bepaalde tijd.

Verlichting financiële verplichtingen werkgevers bij ziekte

 • Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsverplichting verkort van twee naar één jaar. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De collectieve kosten van het tweede ziektejaar worden gedekt via een uniforme premie. Re-intergratieverplichtingen in het tweede ziektejaar gaan deels over naar het UWV.
 • De premiedifferentiatie voor de WGA wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar.
 • Geen loonsanctie meer voor ERD (eigen risicodrager).
 • Werkgever-niet ERD kan tussentijds oordeel over re-integratie vragen aan UWV.

Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk

 • Voor WIA-gerechtigden die gaan werken, wordt in de eerste vijf jaar na aanvaarding van een baan het verdienvermogen niet gewijzigd.
 • Het schattingsbesluit verandert: niet langer moeten drie functies worden geduid, waarbij in iedere functie drie arbeidsplaatsen moeten zijn, maar geldt slechts het vereiste van negen arbeidsplaatsen die ook verdeeld mogen worden over één of twee functies.
 • WIA-gerechtigden die 80-100% arbeidsongeschikt zijn, moeten straks na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering ook minstens 50% van hun restverdiencapaciteit benutten om aanspraak te hebben op de loonaanvullingsuitkering.
 • Ter bevordering van werkhervatting door WGA- en Wajong gerechtigden zal via het UWV een experiment worden gestart voor gefinancierde scholing.

ZZP'ers en de wet DBA

 • De wet DBA zal worden vervangen. Na wijziging geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid.
 • Voor zzp-ers zal gelden dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (125% loonkosten minimum loon, dan wel laagste schaal cao) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (drie maanden) of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief zal een ‘opdrachtgeversverklaring’ worden ingevoerd. Dat gaat via een webmodule waarop vragen moeten worden ingevuld. Opdrachtgever krijgt zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (mits de webmodule naar waarheid is ingevuld).

Vernieuwing pensioenstelsel

 • Afschaffing van de doorsneesystematiek en invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie en een opbouw die past bij de ingelegde premie. Eigen pensioenvermogen.
 • Risicodeling blijft, pensioen blijft een levenslange uitkering. Er dient een collectieve buffer te zijn voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen.
 • Keuzevrijheid deelnemers en mogelijkheid vrijwillige aansluiting van zelfstandigen.
 • Adequate dekking voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Kabinet zal financieel bijdragen aan opvangen van de lasten van de afschaffing van de doorsneesystematiek door fiscale kaders tijdelijk te verruimen.
 • Streven is om in 2018 op hoofdlijnen overeenstemming te hebben met sociale partners over de nadere invulling en in 2020 nieuwe wetgeving in te voeren.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de uitvoering van het Regeerakkoord.