Bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht gaat over het procederen binnen het bestuursrechtelijk kader. Het bestuursprocesrecht wijkt af van het burgerlijk procesrecht. Er gelden andere termijnen en andere regels.

Deze termijnen zijn in heel veel gevallen fataal, zodat een te late reactie niet meer hersteld kan worden. Door de manier waarop het bestuursrecht is vormgegeven, is procederen redelijk normaal geworden. Het ook een manier om de meningen over en weer te toetsen. Dit in tegenstelling tot andere rechtsgebieden, waar een procedure een laatste redmiddel is en wij bij Dommerholt Advocaten dan ook als streven hebben waar mogelijk procedures te voorkomen.

Dat maakt het bestuursprocesrecht ook best bijzonder. Het is een toegankelijke rechtsgang waar zaken worden beslecht. Waar in andere rechtsgebieden vaak eerst (lange tijd) tussen partijen gesproken wordt, is dat binnen het bestuursrecht anders. Wanneer je het met een besluit niet eens bent, staat vaak bezwaar open. Daarmee start een bestuursrechtelijke procedure.

Het bestuursprocesrecht is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De uitzonderingen hierop staan in de bijzondere wetten. In de meeste gevallen staat tegen een besluit, bezwaar open bij het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen. Dat kan een (weigering) omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zijn, een handhavingsbesluit, een (geweigerde) exploitatievergunning noem maar op. Bezwaar staat open tegen zowel een positieve als afwijzende beschikking.

Bezwaarprocedure

Het is belangrijk om de bezwaartermijn in de gaten te houden. Deze bedraagt zes weken en gaat in op de dag na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Hoe het besluit bekend moet worden gemaakt hangt af van het soort besluit dat genomen is. Soms is toezending aan de aanvrager voldoende, soms is publicatie een vereiste (denk aan vaststelling bestemmingsplan). Het is belangrijk dat er tijdig bezwaar wordt gemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift buiten de wettelijke termijn wordt zwaar afgestraft. Dat leidt namelijk tot een niet-ontvankelijk bezwaarschrift. Het bezwaarschrift wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Het doel van de bezwaarprocedure is dat een bestuursorgaan op basis van de aangevoerde bezwaren het besluit heroverweegt. Het besluit wordt opnieuw bekeken. In veel gevallen zal een (onafhankelijke) adviescommissie het bestuursorgaan adviseren. De doorlooptijd  wordt door cliënten nogal eens lang ervaren. De beslistermijn bedraagt voor een reguliere bezwaarprocedure al snel 18 weken ( 12weken + 6 weken verdaging). Als er geen onafhankelijke commissie is ingesteld neemt de termijn met zes weken af. Wij zien in de praktijd dat deze termijn vaak wordt overschreden. Het is dan belangrijk om de juiste stappen te zetten zodat alsnog op het bezwaarschrift wordt besloten.

Mogelijke stap na een bezwaarprocedure

Na de bezwaarprocedure staat eventueel beroep bij de rechtbank open. Of dat zinvol is, hangt uiteraard af van de inhoud van de beslissing op bezwaar. Ook voor het starten van deze procedure gelden weer korte termijnen. Daarbij hangt het ook weer af namens welke partij wordt opgetreden. De termijnen voor het bestuursorgaan om te reageren op een beroepschrift zijn een stuk gunstiger dan de termijn die geldt voor het indienen van het beroepschrift zelf. De rechtbank zal uiteindelijk over het beroep oordelen en deze niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Tegen het oordeel van de rechtbank staat weer hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of het College van beroep voor het bedrijfsleven. In een enkel geval moet direct beroep worden ingesteld bij deze colleges en kan er geen beroep bij de rechtbank worden ingesteld.

Voorlopige voorziening

Een niet te vergeten instrument is het verzoek om voorlopige voorziening (VV). Een spoedprocedure binnen het bestuursrecht dat een tijdelijk karakter heeft. Het VV is een procedure die altijd gekoppeld is aan een andere bestuursrechtelijke procedure. Tijdens een bezwaar, beroep of hoger beroepsprocedure is het dus mogelijk een VV in te dienen bij de voorzieningenrechter. Hierbij is van belang dat er spoedeisend belang aanwezig is. Er wordt aan de rechter een tijdelijke maatregel gevraagd omdat de uitspraak in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Bestuursprocesrecht advocaat

Wanneer je als ondernemer een vergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld bedrijfsvergroting of verandering krijg je te maken met de Awb. Zeker wanneer je het niet eens bent met een vergunning of een voorwaarde hierin dan wel dat andere belanghebbende het niet eens zijn met jouw vergunning, kan je te maken krijgen met het bestuursprocesrecht.

Belangrijk is om de juiste stappen te zetten en hier ook tijdig op te reageren. Vaak is het zelfs noodzakelijk al in een vroeg stadium je standpunt kenbaar te maken, omdat dit op een later tijdstip niet meer (opnieuw) kan. In welke gevallen je wat moet doen, vraagt om een gedegen kennis van het bestuurs(proces)recht. In veel gevallen kan een bestuursprocesrecht advocaat het verschil maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Onze bestuursprocesrecht advocaten hebben veel ervaring bij het voeren van diverse bestuursrechtelijke procedures bij alle bestuursrechtelijke instanties. Daarmee zijn wij in staat snel de juiste stappen te zetten om het maximale resultaat voor jou te halen. Denk aan juridische vraagstukken over:

  • Aanvraag
  • Bezwaarschrift
  • Beroepsprocedure
  • Hoger beroep bij Raad van State, College van beroep voor het bedrijfsleven
  • Voorlopige voorziening
  • Belanghebbende begrip en aanvraag
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Handhaving, last onder dwangsom, bestuursdwang
  • Bestuurlijke boete
  • Omgevingsvergunning
Neem contact met ons op