Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van een activiteit in de fysieke leefomgeving is vaak toestemming nodig van de overheid. Maar waar hebben we het dan precies over?

Als het gaat om de fysieke leefomgeving dan hebben we het over de omgeving om ons heen en de regels die daarmee gemoeid zijn. In dit geval moet er gedacht worden aan de regels die gelden op het gebied van ruimtelijke ordening (het ruimtelijk ordeningsrecht) en het milieurecht.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als je bijvoorbeeld je woning wilt bouwen of een project wilt realiseren (een project kan bijvoorbeeld  zijn het realiseren van een woonwijk) heb je een vergunning nodig. Dat is dan een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning kan voor verschillende activiteiten worden verleend. Denk hierbij aan een vergunning voor de activiteiten bouwen, slopen, veranderen en gebruiken. Daarnaast kan een vergunning nodig zijn wanneer dit bij provinciale of gemeentelijke verordening is bepaald. Dan kan het gaan om een vergunning voor een uitweg, het mogen kappen van een houtopstand, of bepaalde wijzigingen of aanpassingen aan een gemeentelijk monument.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren. Wat onder een project valt is ruim omschreven. In de Wabo lees je dan ook exact in welke gevallen een (omgevings)vergunning nodig is.

Het kan voorkomen wanneer je een activiteit start, dat hiervoor verschillende vergunningen nodig zijn. Zo kan het zijn dat in een bepaald geval een activiteit zowel het bouwen en slopen betreft, maar ook dat de voorgenomen activiteit strijdig is met de planregels en dat een aantal bomen gekapt moet worden. In dat geval zijn er meerdere toestemmingen nodig. Gelukkig kent de Wabo een bepaling dat de omgevingsvergunning voor alle onlosmakende activiteiten binnen het project in een keer worden verleend. Voor niet onlosmakelijke activiteiten kunnen afzonderlijke vergunningen worden aangevraagd maar kan dit ook in een keer worden ingediend bij het bevoegd gezag. Een omgevingsrecht advocaat kan je hierbij helpen: meedenken, adviseren en werk uit handen nemen bij de aanvraag.

Procedure omgevingsvergunning

Uitgangspunt van de Wabo is dat een omgevingsvergunning wordt voorbereid met de reguliere procedure. In principe wordt een besluit op de omgevingsvergunning genomen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Uiteraard moet de aanvraag compleet zijn om erop te kunnen beslissen. Soms is er een afwijking van het bestemmingsplan nodig om de vergunning mogelijk te maken. We kennen hiervoor ook weer een aantal verschillende soorten.

  1. Binnenplanse afwijking, die al in het bestemmingsplan is opgenomen.
  2. Afwijking op grond van de zogenaamde kruimellijst, dat is een afwijking van het bestemmingsplan die zijn opgenomen in een bijlage bij het Besluit omgevingsrecht;
  3. Buitenplanse afwijking. Dit is een zware afwijkingsprocedure waarbij het project moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, verplichtingen uit de (milieu)wetgeving en waarbij een Verklaring van geen bedenkingen nodig is van de gemeenteraad.

Een vergunning die wordt voorbereid met een buitenplanse afwijking (sub 3) geldt een uitgebreide procedure. Die duurt in de regel 6 maanden. Voor de overige gevallen geldt de reguliere beslistermijn van 8 weken.

Naast bovenstaande vergunningen zijn er nog mogelijkheden om de omgevingsvergunning in fasen te verlenen en tijdelijk danwel definitief.

In sommige gevallen kan de procedure langdurig zijn. In soms is dat te voorkomen door de aanvraag iets aan te passen. Ook kan het zinvol zijn om voor bepaalde activiteiten een afzonderlijke aanvraag in te dienen.

Omgevingswet

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze zal veel huidige wetten vanuit de fysieke leefomgeving samenvoegen en actualiseren. Er komt dan nog meer samenhang in de wetgeving en vergunningverlening. De omgevingswet zal (grote) invloed hebbenop de huidige systematiek van werken.

Onze bestuurs- en omgevingsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in omgevingsvergunningen aanvragen en het gehele proces daaromheen. Ook kan je denken aan juridische vraagstukken met betrekking op:

  • Vergunningvrij bouwen
  • Ontheffingsprocedure
  • Vergunningsprocedure
  • Toezicht en handhaving
  • Projectontwikkeling
  • Verklaring van geen bedenkingen
  • Kruimelgevallenregeling