Milieu- en natuurrecht

In Nederland leven we inmiddels met ruim 17 miljoen mensen op een relatief beperkte oppervlakte. Dit betekent dat er heldere regels moeten gelden over hoe wij om willen gaan met de natuur en het milieu. In relatie tot economische belangen levert dit vaak een spanningsveld op.

Het is een belangrijk onderdeel binnen het bestuursrecht en de laatste jaren is dit een ‘hot item’ in de landelijke politiek en vaak een belangrijk speerpunt tijdens de verkiezingen.

De wetgeving omtrent milieurecht en natuurrecht

Het milieu- en natuurrecht wordt in belangrijke mate ingegeven door Europese wetgeving. Denk aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), de Vogel- en Habitatrichtlijn. Onze milieurecht advocaten hebben ruime ervaring met het adviseren en procederen over deze onderwerpen. Daarnaast wordt het milieu- en natuurrecht nader ingevuld door nationale wetgeving. Denk aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet natuurbescherming, Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit, Besluit omgevingsrecht, Wet geurhinder- en veehouderij en nog vele tientallen andere sectorale wetten.

De rol van een milieurecht advocaat

Het voorkomen van procedures is wat wij het liefst doen: ondersteunen en adviseren zodat de klant de focus kan houden op haar core business. Mocht een procedure toch de juiste route zijn naar het wenselijke einddoel, dan is dat onze milieurecht advocaten dankzij ruime ervaring zeker toevertrouwd.

De afgelopen jaren is er veel geadviseerd en geprocedeerd over deze materie. Dit gebeurt met name tegen verschillende overheidsinstanties, zoals; gemeenten, provincies en de landelijke overheid (NVWA & RVO). Het kan gaan om agrarische bedrijven, bedrijfsverplaatsingen en milieu gerelateerde onderwerpen uit bestemmingsplannen of bouwprojecten, maar ook om milieurechtelijke handhaving (last onder bestuursdwang en/of last onder dwangsom) of het verkrijgen van toestemmingen en ontheffingen in het kader van natuurbeschermingswetgeving ten aanzien van diersoorten, planten of natuurgebieden. De stikstofwetgeving speelt een belangrijke rol in deze processen.

Daarnaast worden er veel procedures gevoerd omtrent geluid(overlast), bodem-  waterkwaliteit en overige agrarische (milieu)vraagstukken. Een inmiddels jarenlange relatie met de visserijbranche zorgt ervoor dat er in onze bestuursrecht sectie veel juridische kennis en kunde over visserij en maritieme aangelegenheden aanwezig is.

Waarom een in milieu- en natuurrecht gespecialiseerde advocaat inschakelen? Denk aan vraagstukken over:

 • Omgevingsvergunningen (milieu) & bestemmingsplannen
 • Geluid
 • Natuurbescherming (soorten- en gebiedsbescherming, stikstof & Natura 2000 etc.)
 • Agrarische en landbouwvraagstukken (mest, spuitzones, dierrechten etc.)
 • Lucht- en waterkwaliteit
 • Toezicht en handhaving (milieuaansprakelijkheid)
 • Afval
 • PFAS
 • Bodem
 • Dieren(welzijn)
 • Asbest
 • Milieueffectrapportage
 • De Omgevingswet

De komende jaren zal met de komst van de Omgevingswet ook het milieu- en natuurrecht ingrijpend gaan wijzigen. Op onze social media kanalen en op onze website door middel van blogs, zullen wij deze ontwikkelingen blijven delen.

Neem contact met ons op