Agrarisch recht

Het agrarisch recht, een dynamisch en omvangrijk rechtsgebied, omvat diverse onderwerpen die voortdurend in ontwikkeling zijn. De invloed van Europese regelgeving en de recente introductie van de Omgevingswet versterken deze veranderingen binnen het agrarisch recht.

Het agrarisch recht

Nederland is al jarenlang een wereldspeler wat de landbouwsector betreft. Onze landbouwsector loopt qua techniek en voedselproductie voorop en is internationaal van grote waarde. Onze agrariërs voeden niet alleen Nederlanders, maar voor een deel ook de rest van de wereld. Vanwege (Europese) doelstellingen op het gebied waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit krijgt de agrarische sector de afgelopen jaren te maken met een groeiende hoeveelheid wet- en regelgeving. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee, ook in juridische zin.

Wet- en regelgeving voor de agrarische sector

Agrariërs krijgen te maken met een diversiteit aan juridische onderwerpen. Zo krijg je als agrariër onder meer veelvuldig te maken met omgevingsrechtelijke onderwerpen zoals vergunningen en omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen). Daarnaast gaat het agrarisch recht ook over de effecten van agrarische bedrijven op het milieu. Verschillende milieuaspecten zoals: ammoniak, geur en geluid spelen daarbij een rol. Ook de doelstellingen op het gebied van stikstof zorgen voor uitdagingen voor de agrarische sector. Als agrariër kan je bovendien te maken krijgen met handhavingsmaatregelen vanuit bijvoorbeeld de NVWA of de RVO. Daarnaast komen we in de agrarische wereld vaak zaken tegen rondom gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, productierechten, ruilverkaveling, mestwetgeving en (erf)pacht. Kortom: een breed scala aan juridische vraagstukken.

Hoe onze advocaat gespecialiseerd in agrarisch recht je kan helpen

De complexiteit van de agrarische sector vereist deskundig juridisch advies en begeleiding. Onze gespecialiseerde advocaten in agrarisch recht bij Dommerholt Advocaten bieden ondersteuning op diverse terreinen:

 • Ruimtelijke ordening;
 • Ruilverkaveling en onteigening;
 • Fosfaatrechten;
 • Meststoffenwet;
 • Lucht- en waterkwaliteit;
 • Natuurbescherming;
 • Dierenwelzijn en dierziektes;
 • Toezicht en handhaving (NVWA, RVO);
 • Pacht en erfpacht;
 • Landinrichting;
 • Geluid, stikstof, fosfaat, ammoniak, geur;
 • Productierechten;
 • Waterrecht.

De rol van agrarisch advocaat

Onze advocaten, met uitgebreide ervaring in het agrarisch recht, blijven voortdurend op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen. We zijn actief betrokken bij complexe vraagstukken in de agrarische sector, waarbij we ons richten op kwesties als geluid, geur, bodem- en waterkwaliteit, en andere relevante (milieu)aspecten.

Heb je vragen over juridische aangelegenheden binnen het agrarische recht? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen je graag verder.

Neem contact met ons op