Overheidsaansprakelijkheid

De overheid kan besluiten nemen of andere handelingen verrichten als gevolg waarvan bedrijven en/of particulieren schade lijden. Dergelijke besluiten en/of overige handelingen leiden dan tot een aanspraak op schadevergoeding.

Ons team bestuursrechtadvocaten heeft jarenlange ervaring met betrekking tot het adviseren en procederen over dergelijke kwesties.

Het is in de eerste plaats van belang om vast te stellen of het gaat om rechtmatige of onrechtmatige handelingen en/of besluiten. Overheden kunnen immers aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen, maar ook voor schade die het gevolg is door rechtmatig handelen.

Rechtmatige overheidsdaad

Het kan voorkomen dat een overheid op zichzelf bezien rechtmatig handelt en/of een rechtmatig besluit neemt, maar dat er toch schade ontstaat als gevolg van die daad. De overheid is ook in dergelijke gevallen soms verplicht om de geleden schade te vergoeden.

Nadeelcompensatie

Het bekendste voorbeeld is het afsluiten van een weg voor grootschalig onderhoud. Dat is op zichzelf gezien een rechtmatige handeling. Het kan uiteraard voorkomen dat bedrijven die aan de betreffende weg zijn gevestigd daar gedurende een aantal maanden flinke overlast van ondervinden en als gevolg daarvan schade lijden. De schade (meestal in de vorm van omzetverlies) komt dan onder bepaalde omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. Dit noemen we nadeelcompensatie. Deze schadevergoeding is een vorm van compensatie van het onevenredige nadeel dat een burger of bedrijf heeft geleden door het rechtmatige overheidshandelen.

Planschade

Een bijzondere vorm van nadeelcompensatie kennen we onder de term planschade. Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening komt planschade voor een tegemoetkoming in aanmerking. Dat is bijvoorbeeld het geval als een woning of perceel in waarde vermindert als gevolg van de komst van windmolens, een woonwijk of infrastructurele projecten, maar ook indien een bestemmingsplanwijziging op uw eigen perceel de bouw- en gebruiksmogelijkheden inperkt.

Onze specialisten op dit gebied kunnen advies geven – en begeleiding bieden bij het uitzoeken – of de door jou geleden schade in aanmerking komt voor vergoeding.

Onrechtmatige overheidsdaad

Daarnaast kan een overheid ook onrechtmatig handelen. Het bekendste voorbeeld is de situatie waarin een overheidsbesluit in de bestuursrechtelijke kolom door de rechter als onrechtmatig wordt bestempeld. De geleden schade die voortkomt uit dat onrechtmatige besluit komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Daarnaast kan een overheid ook onrechtmatig handelen zonder een besluit te nemen. Het gaat dan om feitelijke handelingen. Denk aan het niet gestand doen van toezeggingen of falend toezicht. Daarnaast kan het gaan om het verstrekken van onjuiste gegevens en/of informatie of het maken van fouten tijdens bouwtrajecten onder verantwoordelijkheid van de overheid waardoor bijvoorbeeld woningen verzakken.

Juridisch advies overheidsaansprakelijkheid, planschade en nadeelcompensatie

Onze bestuursrecht specialisten voeren procedures bij zowel de bestuursrechter als de civiele rechter over de hiervoor genoemde aansprakelijkheidskwesties.

  • Nadeelcompensatie (o.a. planschade)
  • Normaal maatschappelijk risico, actieve en passieve risicoaanvaarding, anderszins verzekerd, schadetaxatie
  • Onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad
  • Feitelijk handelen
  • Falend toezicht en/of falende handhaving
  • Civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Onjuiste toezeggingen en onjuiste informatieverstrekking
  • Schadevergoedingsprocedures

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om deze onderwerpen te bespreken.

Neem contact met ons op