Overheidssubsidies

De overheid (rijksoverheid, provincies en gemeente), maar ook vanuit Europa, worden burgers en ondernemers vaak geholpen door middel van een financiële injectie in bepaalde projecten die men nuttig acht voor de samenleving in brede zin. Het juridische speelveld daarin noemen we het subsidierecht.

De bekendste subsidies zijn die op zonnepanelen, maar ook die op onderzoeksprojecten in de agrarische en visserijsector en subsidies op bepaalde duurzame investeringen.

In subsidieprojecten is het van belang om duidelijke afspraken te maken, zowel voor de ontvanger als de verstrekker van de subsidie. Op die manier is het voor iedereen in elke stap van het proces duidelijk wat van hem/haar wordt verwacht en waarvoor verantwoording moet worden afgelegd. In theorie zijn er namelijk veel momenten waarop een subsidietraject in juridische zin spaak kan lopen. Bijvoorbeeld bij de aanbesteding, de aanvraag, de verlening, de wijziging, de uiteindelijke vaststelling of zelfs terugvordering.

Beoordelen, aanvragen en begeleiden van een subsidie

Ons team van bestuursrechtadvocaten heeft veel ervaring met het beoordelen van subsidieregelingen, maar ook met het aanvragen van specifieke subsidies en het begeleiden van met name de subsidieontvangers in het gehele subsidietraject. Wij hebben ervaring met procederen voor het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) omtrent agrarische en visserijsubsidies. Zo hebben wij vanwege onze jarenlange relatie met de visserijbranche al tal van agrarische en visserijsubsidieprojecten mogen begeleiden en namens subsidieontvangers mogen procederen tegen subsidiebesluiten.

Ook hebben wij ervaring met subsidiezaken waarin vragen zijn gesteld aan het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie. Het subsidierecht is namelijk vaak rechtstreeks ingegeven door Europese wet- en regelgeving en vaak is de subsidie zelf (deels) afkomstig vanuit Europees verband.

Het voeren van procedures waarin aanvragen werden afgewezen of slechts gedeeltelijk werden verleend is ons niet onbekend. Ook procedures omtrent niet gehonoreerde wijzigingsverzoeken en procedures waarin het bij de subsidievaststelling alsnog misging voor de subsidieontvanger komen voor. Ook hebben wij ervaring met terugvorderingsprocedures en de aanbestedingsrechtelijke en staatsteunrechtelijke aspecten van subsidies.

Juridisch advies bij overheidssubsidies:

  • Subsidieaanvragen
  • Wijzigingsverzoeken of verlengingsverzoeken
  • Subsidieregelingen en subsidieverordeningen
  • Beoordelen specifieke subsidievoorwaarden
  • Europese subsidiewetgeving
  • Subsidiebeschikkingen (subsidieverlening en subsidievaststelling)
  • Terugvorderingen
  • Aanbesteding en staatssteun
  • Het voeren van subsidieprocedures
Neem contact met ons op