Aanbestedingen

Het aanbestedingsrecht is van toepassing wanneer een overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Als ondernemer wil je graag een eerlijke kans maken om voor zo’n opdracht in aanmerking te komen. Als aanbestedende dienst wil je juist graag een opdracht verstrekken voor een eerlijke prijs.

Het aanbestedingsrecht is gebaseerd op enkele (Europese) rechtsbeginselen zoals het beginsel van gelijkheid, proportionaliteit en transparantie. Het is voor een aanbestedende dienst erg belangrijk dat de procedure zorgvuldig wordt opgestart en dat deze beginselen in acht worden genomen. Alleen op die manier is een eerlijke aanbesteding mogelijk.

Aanbestedingsspecialisten weten als geen ander wat er bij een aanbesteding komt kijken. Zij weten ook waar de valkuilen zitten als het gaat om het opstellen van een bestek (en die valkuilen zijn er helaas meer dan je zou willen). Het tijdig betrekken van een juridisch specialist op het gebied van aanbestedingen kan voorkomen dat een aanbesteding tot een teleurstelling uitloopt. En ook kan je begeleidt worden in het proces van aanbesteding zodat je de meeste kans maakt bij een inschrijving.

Aanbestedingsprocedure in hoofdlijnen

Een aanbesteding ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  1. De eerste stap is de voorbereiding van de opdracht. Belangrijk is om in deze fase de wensen en eisen van de aanbestedende dienst helder en duidelijk te formuleren. Met andere woorden, wat wil een aanbestedende dienst eigenlijk voor product afnemen en welke voorwaarden zijn daarbij van belang?
  2. Stap 2 is het kenbaar maken van de aanbesteding. De aanbestedende dienst zet de opdracht in de markt met de daarbij behorende voorwaarden (het bestek). Dit is het moment waarop jij als ondernemer aan zet bent om een goede aanbieding te maken. In deze fase is ook bekend welke bijzondere voorwaarden er gelden voor de inschrijvers (uitsluitingsgronden/geschiktheidseisen) en wat de gunningcriteria zijn. Deze laatste geven de voorwaarden en de toetscriteria die gebruikt worden bij de beoordeling van de inschrijving.
  3. De derde stap is het beoordelen van de inschrijvers door de aanbestedende dient. In deze fase worden de inschrijvingen inhoudelijk beoordeeld op basis van het bestek dat voorligt.
  4. De vierde stap is de gunningsfase. In die fase wordt de gunning aangekondigd. Het is hierbij van belang dat inschrijvers die niet zijn uitverkoren voor de opdracht snel ageren tegen de voorlopige gunning. Daarna vindt de definitieve gunning plaats.

Rechtsbescherming bij een aanbesteding

Een aanbesteding is een formele procedure. Zo is het belangrijk dat alle informatie vanaf het begin duidelijk is. Ook mogen de spelregels zoals omschreven in de uitvraag in principe niet wijzigen gedurende de procedure omdat dit het gelijkheidsbeginsel kan aantasten.

Soms verloopt de procedure helaas niet even soepel en duidelijk. Er kan verschil van mening bestaan hoe het bestek moet worden uitgelegd, maar ook of een ondernemer terecht van de aanbesteding wordt uitgesloten en niet meer mee mag doen. Veel voorkomend is dat de opdracht aan een ander wordt gegund terwijl de ondernemer van mening is dat hij de beste inschrijving had.

In de hierboven genoemde gevallen is het belangrijk om snel te schakelen. Het is belangrijk om snel een klacht in te dienen danwel aan de kortgedingrechter een oordeel te vragen.

Ook hier komen juridisch specialisten van pas. Het zijn vaak bestuurs- en omgevingsrecht advocaten die specialist zijn in het aanbestedingsrecht. Het is fijn als iemand je kan vertellen wat in een dergelijke situatie verstandig is om te doen, maar soms nog beter, wat moet er vooral niet gedaan worden.

Een vaak onderschat moment voor het raadplegen van juridisch advies is het moment dat de overheidsopdracht in de markt wordt gezet. Juist door op dat moment juridisch advies in te winnen, kunnen de kaarten in het voordeel van de inschrijver worden geschud. Op die manier is de kans op gunning groter.

Het aanbestedingsrecht luistert nauw. Voor meer informatie of bijstand kun je altijd contact met onze bestuurs- en omgevingsrecht specialisten opnemen.