Gebieds- en projectontwikkeling

In een tijd waarin we een dringend woningtekort hebben, wordt het onderwerp gebieds- en projectontwikkeling steeds belangrijker en interessanter. Zeker in juridische zin. Want hoe gaan we in Nederland op efficiënte, passende en duurzame wijze om met de beperkte ruimte die we in ons land hebben? En hoe regelen we dit proces juridisch goed in?

Bovendien gaat het niet alleen om woningbouw, maar spelen er ook complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie, inrichting van landbouwgebieden en het aanleggen van bedrijventerreinen en/of nieuwe infrastructuur. Daarnaast gaat het bij gebiedsontwikkeling vaak om de herontwikkeling van bestaande locaties en gebouwen. Deze vraagstukken komen allemaal samen in het onderwerp gebiedsontwikkeling.

De complexiteit van gebieds- en projectontwikkeling

Gebieds- en projectontwikkeling is bij uitstek een onderwerp waar private en publiekrechtelijke aspecten samenkomen. Onze in bestuurs- en omgevingsrecht gespecialiseerde advocaten werken op dit onderdeel dan ook vaak in teamverband nauw met elkaar samen.

Aan de ene kant moet er een bestuursrechtelijke basis worden gelegd door bijvoorbeeld het bestemmingsplan aan te laten passen door het bevoegd gezag. Ook gaan dergelijke ontwikkelingen vaak gepaard met natuur- en milieurechtelijke belangen die niet uit het oog verloren kunnen en mogen worden. Denk aan zaken als de milieueffectrapportage, vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming of onderzoeken in het kader van akoestiek, de Ladder voor duurzame verstedelijking en stikstof. Vaak komt ook het aanbestedings- en staatssteunrecht om de hoek kijken in een dergelijk traject.

Aan de andere kant komt het bij gebieds- en projectontwikkeling ook voor een belangrijk deel aan op het private karakter daarvan. Denk aan bouwcontracten, huurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, zakelijke rechten, PPS-constructies en daarmee samenhangende ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Juridisch advies bij gebieds- en projectontwikkeling

Onze bestuurs- en omgevingsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in het onderwerp gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling. Zij kunnen van begin tot eind adviseren en bijstaan in een dergelijk traject. Of je nu zelf de ontwikkelaar bent of een ontwikkeling tegen wenst te houden; wij denken graag mee en ondersteunen met ons juridisch advies. Waar mogelijk hebben wij het streven om procedures te voorkomen, blijkt dat toch de juiste route naar het beste resultaat te zijn dan kiezen wij daar samen met de klant voor. Ervaring in procederen voor de civiele en/of bestuursrechter over deze onderwerpen is dan ook ruim aanwezig.

Onze juridische specialisten kunnen ondersteuning bieden bij diverse juridische vraagstukken: :

  • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc.)
  • Anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen
  • Milieu (stikstof, PFAS, geluid etc.)
  • Aanbesteding en staatssteun
  • Bouwrechtelijke aspecten (contracten, koop-/aannemingsovereenkomsten, turnkey-overeenkomsten etc.)
  • Vastgoed (koop, huur, zakelijke rechten)
  • PPS-contracten en aanpalend ondernemingsrechtelijke onderdelen
  • Schadeprocedures (planschade, civiele schadeprocedures, etc.)
Neem contact met ons op