Nieuws
:Nieuws

Arbitraal beding aanpassen?

Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen zijn ontstaan, dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen. Arbitrage is rechtspraak door arbiters. Arbiters hebben in beginsel dezelfde bevoegdheden als de overheidsrechter. Arbitrage kent vele voordelen ten opzichte van een procedure bij de overheidsrechter. 

Vaak wordt in contracten een arbitraal beding opgenomen om te bewerkstelligen dat eventuele geschillen door arbitrage zullen worden beslecht. Veelvuldig wordt daarvoor verwezen naar het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Dit instituut beveelt daarvoor de volgende tekst aan: “Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.”

Per 1 januari 2015 is de arbitragewet  gewijzigd. Het NAI heeft zijn reglement daarop aangepast. Het NAI heeft bovendien de gelegenheid aangegrepen om de procedure voor de benoeming van arbiters te wijzigen. Voorheen gold primair de zogenaamde lijstprocedure, waarbij door het NAI ter zake deskundige arbiters werden voorgedragen, waaruit partijen een keuze konden maken. Thans staat de benoeming van arbiters door partijen zelf voorop.  

De nieuwe regeling sluit weliswaar meer aan bij hetgeen internationaal gebruikelijk is, doch kent ook nadelen. Iedere handelingsbekwame, natuurlijke persoon kan tot arbiter worden benoemd. Het gevaar bestaat dat een partij een arbiter benoemt die geen enkele ervaring heeft met arbitrage. Het gevaar is ook niet denkbeeldig dat een partij een arbiter benoemt die zich meer opstelt als pleitbezorger van de partij die hem heeft benoemd dan als onafhankelijke en onpartijdige scheidsman. Het NAI heeft daarop helaas geen invloed.

De genoemde gevaren kunnen worden vermeden door aanvulling van het arbitraal beding. Ook daarvoor reikt het NAI een tekst aan. Maatwerk is echter zeer gewenst. Advocaten van Dommerholt kunnen u daarbij adviseren. Zij treden regelmatig op als advocaat in arbitrages, niet alleen bij het NAI maar ook bij andere instituten, zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw, en in ad hoc (niet-institutionele) arbitrages. Dommerholt heeft tevens advocaten die als arbiter kunnen optreden. Voor nadere informatie kunt u terecht bij mr. H.J. (Henk) de Groot, (050) 721 06 20.

Gepubliceerd: 26 oktober 2015

< naar overzicht