Nieuws
:Nieuws

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. De wet beoogt een kader te scheppen voor het aankaarten van misstanden binnen een organisatie en klokkenluiders een betere rechtsbescherming te bieden. De wet geldt voor werkgevers en werknemers in zowel de publieke als private sector. Onder het begrip werknemer zijn ook zzp’ers, flexwerkers en stagiaires begrepen.

Uitgangspunt van de wet is dat een werknemer het vermoeden van een misstand eerst intern aan de orde moet stellen. Wanneer dat niet binnen een redelijke termijn heeft geleid tot aanpak van de misstand, kan een werknemer dat extern melden. Daarvoor is het ‘Huis voor klokkenluiders’ opgericht.

Verplichte klokkenluidersregeling
De werkgever bij wie in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. De klokkenluidersregeling moet een aantal elementen bevatten:

  • op welke manier met de interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer sprake is van een vermoeden van misstand (wettelijke definitie);
  • bij welke functionaris de interne melding moet worden gedaan;
  • het vertrouwelijk omgaan met de melding als de klokkenluider aangeeft dat hij dit wenst;
  • het feit dat werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen;
  • wanneer een vermoeden van een misstand extern gemeld mag worden.

Organisaties waar al een klokkenluidersregeling gold, dienen deze aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling, wijziging en intrekking van de klokkenluidersregeling.

Huis voor klokkenluiders
Het Huis voor klokkenluiders heeft twee taken: een adviserende en een controlerende taak. Werknemers kunnen bij het Huis terecht voor advies, wanneer zij een misstand vermoeden die werk-gerelateerd is. Onderzoekers van het Huis komen pas in actie op het moment dat de werknemer het Huis verzoekt een onderzoek in te stellen naar het vermoeden van een misstand en/of de manier waarop de werkgever zich jegens de klokkenluider heeft gedragen naar aanleiding van diens melding. De werkgever is verplicht om aan het door het Huis uitgevoerde onderzoek mee te werken en in dit verband inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de stukken die nodig zijn voor het doen van onderzoek. Het rapport dat het Huis naar aanleiding van het onderzoek heeft opgesteld, is openbaar.

Rechtsbescherming
De wet voorziet in een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek en de Ambtenarenwet, die de werknemer bescherming moeten bieden tegen een benadeling van zijn rechtspositie, wanneer hij te goeder trouw en naar behoren een melding heeft gedaan bij de werkgever of het Huis voor klokkenluiders, van een vermoeden van een misstand. Van benadeling is onder meer sprake in geval van ontslag, maar ook een overplaatsing, het onthouden van salarisverhoging of het afwijzen van een verlofaanvraag kan hieronder worden verstaan.

Is uw onderneming al klokkenluidersproof?
Bent u een werkgever bij wie in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn en hebt u nog geen klokkenluidersregeling? Onze specialisten op het gebied van arbeidsrecht helpen u graag met het opstellen van een op maat gemaakte klokkenluidersregeling die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Gepubliceerd: 9 augustus 2016

< naar overzicht