Adviesrecht OR in faillissementen

Indien een werkgever besluit zijn onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander is hij gehouden om hiervoor eerst advies in te winnen bij de OR van zijn bedrijf.

Bij faillissement van het bedrijf was de curator echter vrij om de onderneming door te starten zonder eerst daarover advies in te winnen bij de OR. Op grond van jurisprudentie van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam was dat de curator toegestaan.

Vorige maand echter heeft de Hoge Raad beslist dat ook in het geval van een doorstart bij faillissement de curator verplicht is advies in te winnen bij de OR van het bedrijf. Zolang de curator de werkzaamheden voortzet en niet tot liquidatie van het bedrijf is overgegaan, kan hij worden aangezien als de ondernemer in de zin van de WOR en gelden de bepalingen uit de WOR ook voor hem.

Wel is het zo dat als de omstandigheden van het faillissement dit eisen, de curator van de regel mag afwijken. Gedacht kan worden aan het geval waarbij het van groot belang voor de schuldeisers is dat er snel een doorstart wordt gerealiseerd, terwijl de OR niet in staat of bereid is om tijdig advies uit te brengen. De OR en de curator hebben wat dat betreft jegens elkaar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. Onbekend is wat de sanctie is indien de curator het adviesrecht van de OR negeert. Naar verwachting zal het de geldigheid van de doorstart zelf niet aantasten.

Indien de curator tot liquidatie van de onderneming overgaat en er dus geen doorstart komt, hoeft hij geen advies van de OR in te winnen. Ook blijven de ontslagbevoegdheden van de curator op grond van de Faillissementswet onverkort van kracht.