Cloud-beheerder of accountant? Geen retentierecht op administratie gefailleerde klant

Op 22 maart 2017 is de Wet versterking positie curator vastgesteld. De wet is op 1 juli 2017 in werking getreden. Voorheen had (slechts) de gefailleerde de verplichting om de curator alle inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om het faillissement op juiste wijze af te kunnen wikkelen. Overtreding van deze verplichting kan leiden tot inbewaringstelling (ex art. 87 Fw) alsmede strafrechtelijke vervolging (ex art. 194 Sr.).

Als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet is deze plicht uitgebreid. Ook derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf op welke wijze dan ook de administratie van de gefailleerde onder zich hebben, zijn thans verplicht die administratie aan de curator ter beschikking te stellen (ex art. 105b Fw). Te denken valt bijvoorbeeld aan een externe accountant of een cloudbeheerder.

Zij kunnen in dat geval niet langer een beroep doen op een retentierecht ten aanzien van de administratie van de gefailleerde. Afgifte dient derhalve plaats te vinden zonder dat zij nog de mogelijkheid hebben eventuele openstaande vorderingen bij voorrang op de failliete boedel te verhalen of zich als dwangcrediteur op te stellen. Contractueel kan daarvan niet worden afgeweken. In de wet is bepaald dat elk beding dat strijdig is met de nieuwe regeling nietig is. In het wetsvoorstel is verder opgenomen dat de wet enkel van toepassing is op faillissementen die na het tijdstip van inwerkingtreding daarvan zijn uitgesproken.

Mocht u als bewaarder van de (digitale) administratie geconfronteerd worden met een wanbetalende klant, dan verdient het aanbeveling met het vorenstaande rekening te houden. Is het faillissement namelijk een feit, dan staat u waarschijnlijk met lege handen.