Corona? Help! Wat kun/moet je als werkgever doen?

Inmiddels heeft het coronavirus ook definitief haar intrede gedaan in Nederland. Op advies van de premier mogen we geen handen meer schudden en voor de provincie Noord-Brabant geldt dat van werknemers wordt gevraagd om, daar waar dat mogelijk is, vanuit huis te werken. Welke mogelijkheden heb jij als werkgever eigenlijk en wat kun je wel of niet van jouw werknemers verlangen?

Via verschillende sites zijn veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers te vinden. Check bijvoorbeeld de site van de rijksoverheid waar veel informatie op staat. Hieronder een aantal vragen die inmiddels met enige regelmaat door onze klanten zijn gesteld.

Kan ik mijn werknemers verplichten de voorgeschreven hygiënevoorschriften in acht te nemen?
Ja, de verplichting tot het naleven van hygiënevoorschriften op de werkvloer kan beschouwd worden als een instructierecht van de werkgever.

En wat als de werknemer dat niet doet?
Dan kan de werkgever hem daarvoor een officiële waarschuwing geven. Het eenmalig niet voldoen aan de voorschriften is geen reden voor een ontslag. Is er sprake van een stelselmatige weigering, dan kan dat mogelijk, wel een reden voor ontslag opleveren. Win hierover dan in ieder geval tijdig juridisch advies in.

Kan ik mijn werknemers verplichten thuis te werken?
Ja, ook hier geldt dat de bevoegdheid van de werkgever om de werknemer te vragen thuis te werken tot het instructierecht van de werkgever behoort. Uiteraard zal een werkgever wel toe moeten lichten waarom thuiswerken aanbevolen is en daarvoor zo nodig voorzieningen moeten treffen c.q. aan moeten bieden.

Kan mijn werknemer zelf eenzijdig besluiten om niet op het werk te komen uit angst voor besmetting, terwijl hij geen mogelijkheid heeft voor thuiswerken en zelf niet ziek is?
Nee, dit kan alleen in overleg met de werkgever. Als werkgever is het zaak dat je eerst probeert de angst bij de werknemer weg te nemen. Als de werknemer vasthoudt aan de weigering, kun je als werkgever onderzoeken of het mogelijk is de werknemer toch thuis te laten werken. Houd er dan wel rekening mee dat als je dat voor de ene werknemer toestaat, de kans groter is dat ook andere werknemers daarom zullen vragen en je dat zult moeten toestaan. Als de angst van de werknemer ongegrond is, thuiswerken niet mogelijk is én de werknemer blijft weigeren op het werk te komen, dan kan de werkgever op enig moment de loonbetaling stopzetten. Het is wel belangrijk dit van tevoren schriftelijk aan te kondigen en dit pas als laatste redmiddel in te zetten. Uitgangspunt is namelijk dat als het niet mogelijk is te komen werken door een oorzaak die niet bij de werknemer ligt (het coronavirus ligt buiten invloedsfeer werknemer), het loon wel gewoon betaald moet worden. Enkel het gedrag van de werknemer kan dat dus anders maken.

Wat als ik voorzie dat mijn werknemers zonder werk komen te zitten?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt de mogelijkheid aan werkgevers om, bij een vermindering van werk voor tenminste twintig procent, werktijdverkorting aan te vragen. Bij werktijdverkorting blijven werknemers voor wie geen of minder werk is wel in dienst van de werkgever, maar over de niet-gewerkte uren hoeft geen loon te worden betaald. De werknemers zullen over die uren een WW-uitkering ontvangen. Werktijdverkorting aanvragen is alleen mogelijk in het geval er sprake is van buitengewone omstandigheden die niet tot het normale bedrijfsrisico behoren. Het coronavirus wordt als zo’n buitengewone omstandigheid beschouwd. Een andere voorwaarde voor het kunnen aanvragen van werktijdverkorting is dat de verwachte vermindering van werk minimaal twee weken en maximaal vierentwintig weken zal duren. Is de verwachting dat de vermindering van werk langer zal duren, dan biedt het aanvragen van werktijdverkorting geen uitkomst.

Mocht je vragen hebben over het coronavirus en wat je als werkgever kunt of moet doen, neem dan vooral contact op met één van onze specialisten. Wij helpen je graag verder!