De nieuwe Wet franchise: klopt jouw overeenkomst nog wel?

Begin dit jaar is de Wet franchise in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de machtsongelijkheid tussen de franchisegever en de franchisenemer gelijk te trekken. De Wet franchise versterkt aan de ene kant de positie van de franchisenemer terwijl de regeldruk voor franchisegever wordt vergroot.

Wij zullen in deze blog de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe wet behandelen.

Precontractuele informatieplicht

Volgens de Wet franchise rust er een plicht op de franchisegever om een potentiële franchisenemer in de periode vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst te informeren. De franchisegever moet namelijk (onder andere) een ontwerp van de overeenkomst, een overzicht van de financiële verplichtingen voor de franchisenemer, informatie over het franchiseoverleg en financiële informatie over vergelijkbare franchiselocaties ten minste 4 weken voor het sluiten van de overeenkomst verstrekken.

Tijdens deze standstillperiode mag de franchisenemer niet worden gedwongen om enigerlei verplichting aan te gaan die verband houdt met de te sluiten overeenkomst. Dit geeft de franchisenemer de tijd om de voorwaarden van de overeenkomst goed te bekijken voordat hij het ondertekent.

Informatieplicht tijdens de franchiseovereenkomst

Naast de precontractuele informatieplicht heeft de franchisegever, gedurende de looptijd van de overeenkomst, de verplichting om de franchisenemer tijdig van informatie te voorzien. Zo is de franchisegever verplicht om minstens jaarlijks aan de franchisenemer verslag uit te brengen over de wijze waarop vergoedingen worden besteed. De franchisegever moet de franchisenemer informeren over het voornemen om de overeenkomst te wijzigen. Ook zal de franchisegever gevraagde investeringen en andere informatie moeten verstrekken die waarschijnlijk van invloed zal zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

Inhoud van de franchiseovereenkomst

Er gelden enkele inhoudelijke eisen aan de overeenkomst gelet op beëindiging van de relatie tussen de franchisegever en franchisenemer en aan de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven door de franchisegever.

Goodwillvergoeding: de Wet franchise verplicht het opnemen van afspraken in de overeenkomst over hoe partijen zullen bepalen of er goodwill (meerwaarde) bestaat, en zo ja, hoeveel en in welke mate dit te wijten is aan de franchisenemer.

Het non-concurrentiebeding: dit moet schriftelijk worden vastgelegd, betrekking hebben op goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, onmisbaar zijn om overgedragen knowhow te beschermen, beperkt zijn tot één jaar na afloop van de overeenkomst en mogen alleen van toepassing zijn op de sector waarin de franchise actief is.

Het instemmingsvereiste: indien de franchisegever van plan is om aan de hand van een in de franchiseovereenkomst opgenomen bepaling een wijziging in de franchiseformule door te voeren en hij hiervoor van de franchisenemer een financiële bijdrage verlangt, is voorafgaand toestemming van de franchisenemer vereist. Partijen kunnen de verplichting om informatie te verstrekken contractueel beperken tot gevallen waarin de financiële gevolgen van een besluit een bepaalde drempel overschrijden. Hierbij zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen de omvang van de gevolgen van de wijzigingen voor de franchisenemer enerzijds en de belangen van de franchisegever anderzijds.

Check jouw eigen overeenkomst

Van de Wet franchise mag niet worden afgeweken ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers, ongeacht het recht dat op de franchiseovereenkomst van toepassing is.

Zowel de precontractuele verplichtingen als de doorlopende informatieverplichtingen gelden al sinds 1 januari 2021. De regels betreffende de inhoud van de overeenkomst worden voor bestaande overeenkomsten verplicht na een overgangsperiode van twee jaar (dus op 1 januari 2023). Nieuwe overeenkomsten die na de inwerkingtreding van de Wet franchise worden gesloten, moeten direct voldoen aan alle voorwaarden die de wet stelt.

De Wet franchise introduceert veel nieuwe verplichtingen voor de franchisegever. Voor nu is het zaak lopende en nieuwe franchiseovereenkomsten zo goed als het kan in lijn te brengen met deze wet. Wil je dat wij dit controleren of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op!