Geld uit leningsovereenkomst voor een ander doel gebruiken? Bestuurdersaansprakelijkheid!

Het Gerechtshof Amsterdam heeft afgelopen maand besloten om een natuurlijk persoon, die indirect bestuurder van een onderneming is, in privé aansprakelijk te houden voor betaling van gelden in strijd met afspraken uit een geldleningsovereenkomst.

De betreffende persoon heeft met zijn onderneming geld geleend voor de ontwikkeling en constructie van twee schepen. Ondanks dat de twee partijen waartussen de geldleningsovereenkomst is opgesteld duidelijke afspraken hebben vastgelegd in een overeenkomst van geldlening, werd het geld grotendeels gebruikt voor andere (betalings)verplichtingen dan voor het doel uit de overeenkomst van geldlening. Volgens het Gerechtshof Amsterdam is dit voldoende reden voor de schuldeiser om de overeenkomst van geldlening te ontbinden.

De vraag die overblijft: kan de (indirect) bestuurder in privé op basis van bestuurdersaansprakelijkheid aangesproken worden tot terugbetaling van de geldlening?

Het gaat volgens het hof in dit geval om benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering. Of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder die heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt, is afhankelijk van allerlei omstandigheden.

In deze situatie ben je als bestuurder aansprakelijk

In een dergelijk geval mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld indien hem persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de schade die daaruit zou kunnen volgen.

Vaststaat dat in deze situatie het geld niet is gebruikt voor het doel zoals was geformuleerd in de overeenkomst van geldlening. De (indirect) bestuurder van de onderneming die het geld heeft uitgegeven, heeft aangegeven dat deze uitgaven noodzakelijk waren voor de hele groep/het concern (en dus ook voor de geldnemer zelf), om zo het concern te ‘redden’. Hier gaat het hof aan voorbij.

De handelwijze van de betreffende onderneming en haar (indirect) bestuurders heeft ertoe geleid dat de onderneming achterbleef als een lege huls, omdat de gelden uiteindelijk werden aangewend ten behoeve van het concern en het geld dus uit (het vermogen van) de onderneming/de geldnemer werd gehaald. Van deze handelwijze kunnen de (indirect) bestuurders, en dus ook in privé, persoonlijk een voldoende ernstig verwijt worden gemaakt.

Ben jij van plan een geldleningsovereenkomst te sluiten?

Let dus op als ondernemer wanneer je een overeenkomst van geldlening sluit! Staat er een doel in de overeenkomst van geldlening ten behoeve waarvan de gelden mogen worden aangewend, zorg er dan voor dat je dit ook nakomt. Wil je de gelden toch ergens anders voor gebruiken, maak dan op voorhand duidelijk afspraken of vraag toestemming aan de geldverstrekker.

Heb jij vragen over een overeenkomst van geldlening of bestuurdersaansprakelijkheid? Of wil je hier nog eens verder over sparren? Neem dan gerust contact met één van onze ondernemingsrecht specialisten op of kom eens langs op één van onze vestigen.