ING bank dient eenzijdige verhoging van de renteopslag terug te betalen

Een variabele rente bestaat doorgaans uit een EURIBOR component en een opslag. In twee vergelijkbare zaken oordeelde de Rechtbank Amsterdam (uitspraak 1 en uitspraak 2) dat de ING Bank niet bevoegd was om de opslag eenzijdig tussentijds te verhogen. De ING Bank is in beide zaken veroordeeld om de betalingen van de ondernemers vanwege de eenzijdige tussentijdse verhoging van de renteopslag terug te betalen.

De ING Bank mocht de renteopslag niet eenzijdig verhogen omdat dit naar het oordeel van de Rechtbank simpelweg niet was overeengekomen. In de offerte (kredietovereenkomst) en de algemene voorwaarden was volgens de Rechtbank weliswaar overeengekomen op welke wijze de ING Bank gebruik zou mogen maken van een wijzigingsbevoegdheid, maar de bevoegdheid zelf was niet door de bank bedongen.

Ter verduidelijking - en eventueel voor de vergelijking met uw eigen overeenkomsten – was de rechtsvoorganger van de ING Bank in de kredietovereenkomsten het volgende met de ondernemers overeengekomen:

“Gedurende de eerste rentevaste periode van 3 maanden bedraagt het rentepercentage het op de dag van effectuering van deze overeenkomst geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70% per jaar. Na iedere periode van 3 maanden zal het rentepercentage worden herzien en worden vastgesteld op het op de vervaldag geldende 3-maands EURIBOR, verhoogd met een opslag van 1,70 % per jaar.

(…)

Artikel 4 van de Algemene voorwaarden Bedrijfshypotheek aan de ommezijde is ter zake het door de bank gebruik maken van het recht om het rentepercentage te wijzigen alleen van toepassing indien de bank gebruik maakt van het recht om het onderdeel opslagpercentage te wijzigen.”

In de algemene voorwaarden van de rechtsvoorganger van de ING Bank was in artikel 4 bepaald:

“Indien de bank van zijn recht om het rentepercentage en/of de voorwaarden van deze overeenkomst te wijzigen, gebruik maakt, dient de bank hiervan ten minste twee weken voor de afloop van desbetreffende termijn kennis te geven aan cliënt. Indien het voorstel tot rentewijziging en/of wijziging der voorwaarden door cliënt niet wordt aanvaard, zal het restant van het geleende bedrag met rente en/of kosten op de datum, waarop de rente en/of de voorwaarden gewijzigd kunnen worden, dienen te worden afgelost, zonder dat een vergoeding wegens voortijdige aflossing verschuldigd is.”

Mocht u meer informatie willen over de (on)mogelijkheid van uw bank om de renteopslag tussentijds te verhogen, neem gerust contact op met één van onze specialisten op het gebied van het ondernemings- en of contractenrecht.