Keuze bedrijfslocatie: tips & tricks

Het loont de moeite om vooraf onderzoek te doen naar de staat en de mogelijkheden van jouw (aan te kopen) perceel zodat datgene wat je wilt ondernemen ook ondernomen kan worden!

Het kiezen van een locatie voor een nieuwe vestiging of voor bedrijfsuitbreiding is voor jou als ondernemer strategisch een zeer belangrijke keuze. Waar vestigt je jouw bedrijf? Hartje binnenstad? Of op het industrieterrein? Of toch aan huis? We gaan ervan uit dat je jouw eigen markt en jouw klanten goed genoeg kent om op dat vlak een afgewogen locatiekeuze te kunnen maken.

Een complexe wetgeving

Maar voordat je overgaat tot de aankoop of huur van een prachtig bedrijfspand of start met nieuwbouw of bedrijfsuitbreiding is het van belang om ook de vraag te stellen of jouw plannen zich verdragen met de gemeentelijke en/of provinciale plannen en de bijbehorende wetgeving. Die vraag stel je jezelf ongetwijfeld en we gaan er ook vanuit dat je deze vraag voor een groot deel zelf kunt beantwoorden. Maar we weten ook dat de wetgeving over bouwen, milieu en natuur omvang- rijk is, complex is en niet altijd goed op elkaar is afgestemd.

Daardoor heb je mogelijk een aantal vergunningen/toestemmingen nodig van de diverse overheden (gemeente, provincie, waterschap) om jouw bedrijf op de door jou gewenste wijze te kunnen starten en uitoefenen. En daarbij moet je er ook rekening mee houden dat bijvoorbeeld het hebben van een omgevingsvergunning bouwen niet automatisch met zich meebrengt dat je zorgeloos van start kunt gaan met jouw bouwactiviteiten als een andere vergunning ontbreekt. Mogelijk ontbreekt bijvoorbeeld een watervergunning of een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming en kun je op dat moment jouw plannen niet uitvoeren.

Voorkom een valse start

Het loont de moeite om je vooraf goed te laten voorlichten over de vereiste vergunningen/toestemmingen. Dat voorkomt een valse start en mogelijk bedrijfsschade. Het zal maar gebeuren dat je jouw handtekening hebt gezet onder een contract tot aankoop van een pand, de aannemer aan het werk hebt gezet en op dat moment wordt geconfronteerd met een bouwstop.

Check daarom vooraf of jouw (bouw)plannen of (bedrijfs-)activiteiten mogelijk zijn op de door jou gewenste locatie voordat je tot aankoop, huur of uitbreiding van jouw bedrijfsactiviteiten overgaat. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Om je enig inzicht te geven in de mogelijke (planologische) toestemmingen geven wij je hieronder een overzicht van de vragen die je jezelf vooraf zou kunnen stellen.

Checklist

 • Welke bestemmingsplanbepalingen zijn van toepassing op mijn pand/perceel?
 • Zijn mijn (toekomstige) bedrijfsactiviteiten toegestaan binnen het geldende bestemmingsplan?
 • Welke bestemmingen hebben de aangrenzende percelen/plannen en heeft dat invloed op mijn geplande activiteiten?
 • Is er eventueel een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding/procedure voor mijn bedrijfslocatie en heeft dat invloed op de toekomst van mijn bedrijf?
 • Zijn er (toekomstige) ontwikkelingen in de naaste omgeving in procedure en welke gevolgen heeft dat voor mijn bedrijfsactiviteiten (grootschalige bouwplannen, aanleg van een grote weg, plannen voor grootschalige detailhandel, horeca, etc.)?
 • Zijn de geplande bouwactiviteiten ook mogelijk op de locatie? Is het bouwvlak groot genoeg en biedt het bestemmingsplan ook mogelijkheden voor eventuele uitbreiding?
 • Heb ik voor mijn (bouw)plannen een omgevingsvergunning bouwen nodig of een ontheffing handelen in strijd met het bestemmingsplan?
 • Zijn mijn bedrijfsactiviteiten ook toegestaan gelet op eventuele milieu hinder (geluid, stof, bodemverontreiniging)?
 • Vallen mijn bedrijfsactiviteiten onder de vergunningplicht van de Wabo artikel 2.1 lid 1 sub e (voorheen milieuvergunning) of moet ik een melding doen op grond van het Activiteitenbesluit?
 • Is mijn bedrijfspand aangemerkt als een (rijks)monument en kan ik gelet daarop ook bedrijfsactiviteiten uitvoeren?
 • Is een vergunning op basis van de Waterwet noodzakelijk? Bijvoorbeeld vanwege het lozen van afvalwater of het bouwen/werken nabij of op een waterkering.
 • Leiden mijn bedrijfsactiviteiten tot schadelijke effecten voor de natuur?
 • Heb ik een vergunning nodig op grond van de Wet Natuurbescherming
 • Mijn bedrijfslocatie ligt op korte afstand van een Natura 2000 gebied. Welke gevolgen heeft dat?
 • Rusten er op het perceel nog publiekrechtelijke beperkingen (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen)?
 • Is mijn perceel verontreinigd en rust er een saneringsplicht op mijn perceel?

Informatie en advies

Voor een advies op maat over uw (planologische) mogelijkheden kun je contact met ons opnemen. Onze bestuursrecht specialisten denken graag met je mee. Bel of mail gerust vrijblijvend voor overleg.