Let op! Vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag over overwerk

Op dit moment valt overwerk niet onder het loonbegrip van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Hierdoor hoeft een werkgever op dit moment over overwerk geen vakantietoeslag te betalen. De uitzondering voor overwerk komt per 1 januari 2018 te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag betaald moet worden over door de werknemer extra gewerkte uren (overwerk of meerwerk), tenzij dit anders is bepaald in de CAO. Niet alleen moet over extra gewerkte uren vakantietoeslag betaald gaan worden, ook moet vanaf 1 januari 2018 tenminste het minimumloon betaald worden voor extra gewerkte uren.

Tot 1 januari 2019 is het nog mogelijk extra gewerkte uren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd, maar dat is alleen mogelijk als de werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Overigens mag bij CAO ook afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen en kan voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben. Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor extra gewerkte uren wordt geacht inbegrepen te zijn in het (basis)loon. Dat is iets dat wij ook in de arbeidsovereenkomsten voor onze klanten kunnen opnemen.

In de praktijk zien we dat bedrijven extra gewerkte uren vaak al extra belonen en als daarover vanaf 1 januari a.s. ook nog eens vakantietoeslag betaald moet gaan worden, kan dat behoorlijk in de papieren lopen. Uit diverse toelichtingen bij de wijziging van de Wml op dit onderdeel blijkt dat de werkgeversverenging heeft bepleit dat over extra gewerkte uren geen vakantiebijslag verschuldigd zou moeten zijn als de werknemer hiervoor al ten minste 108% van het (minimum)loon krijgt betaald, maar de minister is daarin niet mee gegaan.

Wij willen werkgevers, gelet op het bovenstaande, richting het einde van het jaar de volgende tips mee geven:

  1. check de toepasselijke CAO op mogelijke afwijkingen;
  2. zorg ervoor dat in 2017 gemaakte extra gewerkte uren ofwel uitbetaald worden ofwel opgemaakt worden voor het einde van het jaar (dan moet dat uiteraard wel mogelijk zijn op basis van de huidige afspraken hierover);
  3. Als er sprake is van een bestaande regeling voor vergoeding van extra gewerkte uren pas die regeling en de hoogte van die vergoeding aan, rekeninghoudend met het feit dat daarover vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag betaald moet worden. Hiervoor is dan dus wel een wijziging van arbeidsvoorwaarden nodig, waarvoor bepaalde stappen gezet moeten worden.

De wijziging van de Wml gaat in per 1 januari 2018 en er geldt geen overgangsrecht, Dit betekent dat ook over de extra gewerkte uren vóór 1 januari 2018 vanaf die datum 8% vakantietoeslag betaald zal moeten worden. Het is dus verstandig op korte termijn met bovenstaande tips aan de slag te gaan. Mocht er behoefte zijn aan een wijziging van een bestaande regeling, dan kunnen de specialisten van ons kantoor daar uiteraard behulpzaam bij zijn.