Onderzoekplicht van de curator en inlichtingenplicht van de failliet

Nadat een faillissement is uitgesproken, is de curator gehouden om onderzoek te doen naar de achtergronden en oorzaken van dat faillissement, voornamelijk omdat de curator erop moet toezien dat er ten behoeve van de schuldeisers zo veel mogelijk geld in de boedel komt. Indien er redenen zijn om iemand aansprakelijk te houden voor het ontstaan van het financiële probleem van de failliet, kan diens schadevergoedingsverplichting leiden tot het vergroten van het boedelactief waardoor de vooruitzichten voor crediteuren op een gedeeltelijke uitkering worden vergroot.

In 2017 is de Faillissementswet gemoderniseerd en er is een aantal nieuwe artikelen (105a e.v. Fw) in werking getreden. De bepalingen in deze artikelen leggen de failliet de verplichting op om aan de curator alle informatie te geven waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat de curator die nodig heeft voor de afwikkeling van het faillissement. Ook moet hij alle administratie afgeven. Waar het digitale administratie betreft moet de failliet erop toezien dat deze administratie voor de curator leesbaar ter beschikking wordt gesteld.

Deze verplichting geldt niet alleen voor de failliet, maar ook voor zijn eventuele echtgenoot en/of zijn accountant. Is de failliet een rechtspersoon dan geldt de verplichting ook voor de bestuurder. Overtreding van deze regel geldt als een misdrijf waarop een jaar gevangenisstraf of een geldboete staat. Kortom, de wetgever heeft zowel de toepasbaarheid van deze regel, als de strafmaatregel verruimd.

Onder omstandigheden kan de curator of het Openbaar Ministerie de rechtbank vragen een bestuursverbod op te leggen, zodat de malafide bestuurder van de gefailleerde vennootschap gedurende vijf jaar niet meer als bestuurder actief mag zijn.

Word je als failliet of bijvoorbeeld als accountant van een failliet aangesproken door een curator tot het geven van inlichtingen of het afgeven van (digitale) administratie, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om te onderzoeken in hoeverre je hiertoe verplicht bent en wat de gevolgen hiervan zijn.