Schadevergoeding voor pulsvissers!

De leden van de Nederlandse Vissersbond op Urk hebben deze week (dinsdag 2 februari 2021) een belangrijke overwinning behaald in hun strijd tegen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De Rechtbank Den Haag verklaarde namelijk het beroep gegrond, dat was ingesteld tegen het besluit van de Minister van LNV om ook na heroverweging niet tegemoet te komen aan de bezwaren die bij de vissers leven ten aanzien van de manier waarop hun rechten zijn ingetrokken om de visserij uit te oefenen met behulp van de zogenoemde elektrische pulskor.

Ook in deze gevoerde procedure is er sprake van een sterk ‘team Dommerholt’ die de vissers hebben bijgestaan: onze collega’s Siebrand Maakal en Maarten van Lohuizen.

Waarom toch deze uitspraak?

De Rechtbank in Den Haag is met name tot haar uitspraak gekomen, omdat Minister Carola Schouten naar de mening van de Rechtbank ten onrechte een schadevergoeding voor de vissers heeft geweigerd. De Minister wilde namelijk voor de vissers die het aangaat (voor ingewijden: de groepen 1 en 2 die toestemming hadden voor het uitoefenen van de pulskorvisserij) geen behoorlijke schadeloosstelling vaststellen en uitbetalen. Anders dan de groepen 1 en 2, kunnen de vissers uit groep 3 (de deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek naar de zogenoemde aanlandplicht) bij de huidige stand van zaken geen aanspraak maken op enige vorm van een financiële tegemoetkoming. Zij wisten, kort samengevat, dat de aan hen verleende toestemming slechts voor bepaalde (korte) duur was. Namelijk: voor de duur van het onderzoek waarvoor de toestemming was verleend en dit onderzoek is inmiddels afgerond.

Pulsvisserij en haar toekomst

Het liefst hadden de vissers natuurlijk gezien dat de procedure bij de Rechtbank in Den Haag de weg voor hen zou hebben geopend om op korte termijn de pulsvisserij voort te kunnen zetten. Maar dat blijkt in ieder geval nu nog een brug te ver.

Wat dat betreft, is de hoop nog altijd gevestigd op het ingestelde beroep door de Nederlandse regering tegen een eerder besluit van het Europese Parlement. Dit gaat over het besluit van 16 april 2019 om de pulsvisserij op korte termijn aan banden te leggen (door het vaststellen van een nieuwe Verordening Technische Maatregelen) en op de lange termijn misschien wel helemaal te verbieden.

Dat laatste is in ieder geval de wens van de lidstaten Frankrijk en België, ondanks recent wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). Zij leverden namelijk samen het overtuigende bewijs dat elektrisch vissen beter voor het milieu en de natuur is dan het traditionele vissen met de boomkor. En op deze laatst genoemde manier wordt er onder andere nog gevist in Frankrijk en België.

Op basis van die rapporten wordt door een (klein) aantal Europarlementariërs juist bepleit om in de toekomst toch alsnog meer ruimte te bieden voor de pulsvisserij. Met de kracht van argumenten zou deze strijd eigenlijk in het voordeel van de Nederlandse visserij horen te worden beslecht, maar hier spelen ook duidelijk andere krachten en het zal dus nog maar moeten blijken welk besluit er uiteindelijk uit de bus komt.

In strijd met het Europese recht

De Nederlandse Staat en de visserijsector zijn het er dus opmerkelijk genoeg helemaal over eens dat de pulskorvisserij de toekomst zou moeten hebben en dat er in Brussel een ondoordacht en niet wetenschappelijk onderbouwd besluit is genomen. Zolang dit besluit echter nog niet is teruggedraaid, is de Rechtbank Den Haag in ieder geval van mening dat Minister Schouten niet anders kon dan de rechten van de vissers in te trekken. In ons land mogen namelijk geen wetten gelden die in strijd zijn met het Europese recht.

De rol van 'team Dommerholt'

Wat er op korte termijn concreet moet gebeuren, is dat het Ministerie van LNV zich alsnog gaat buigen over de verzoeken tot schadevergoeding/nadeelcompensatie die namens de vissers zijn ingediend. In dat verband houden Siebrand en Maarten als ‘team Dommerholt’ rechtvaardigheid als doel. Zij zullen proberen om het zover te krijgen dat er in eerste instantie een adequate schaderegeling wordt vastgesteld, die waarborgt dat alle belanghebbenden uit de sector op een eerlijke en rechtvaardige manier betaald worden.

Daarbij zal tenslotte ook de samenwerking worden gezocht met de leden van Visned, die in een vergelijkbare procedure (dan wel met name vissers uit groep 3) zijn betrokken bij de Rechtbank in Rotterdam.

Wordt vervolgd…