Subsidieregeling Praktijkleren

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden aan leerlingen/studenten/promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s), kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren.

Dit is aantrekkelijk voor zowel het bedrijf/de instelling als de leerling/student/promovendus of toio. Als bedrijf/instelling krijg je beter opgeleid personeel en leerlingen/studenten/promovendi en toio’s  worden beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Maar wat houdt de regeling precies in en hoe kan je hier aanspraak op maken? Het antwoord op deze vragen lees je hier.

Wat houdt de subsidieregeling Praktijkleren in?

De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die een bedrijf of organisatie maakt voor de begeleiding van een leerling/student. Ook is de subsidieregeling een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het idee achter de subsidieregeling is dat je beter opgeleid personeel krijgt en leerlingen/studenten/promovendi en toio’s beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

De subsidieregeling is gericht op:

  • kwetsbare groepen voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaan aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Wanneer kan je hier aanspraak op maken?

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks per onderwijscategorie een budget beschikbaar. De subsidie kan pas na afloop van een studiejaar worden aangevraagd. Voor het studiejaar 2019-2020 kan de subsidie worden aangevraagd vanaf 1 juli 2020 tot en met 16 september 2020. Na 16 september 2020 wordt de aanvraag beoordeeld. Vóór 15 december 2020 ontvang je de beslissing op de aanvraag. Het budget wordt verdeeld over alle aanvragen. Er wordt maximaal een vergoeding van € 2.700,- toegekend. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Budget en voorwaarden

Het budget dat voor de subsidieregeling Praktijkleren beschikbaar is, bedraagt over het studiejaar 2019-2020 ruim 200 miljoen. Het grootste gedeelte van dit budget wordt beschikbaar gesteld voor mbo-studenten. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling verschillen per onderwijscategorie. Zo geldt bijvoorbeeld voor mbo-studenten o.a. dat zij een bbl-leerlijn moeten volgen. Gedurende de periode dat de begeleiding heeft plaatsgevonden moet je door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) als leerbedrijf erkend zijn. De voorwaarden die voor de verschillende categorieën gelden zijn hier te vinden.

Voorschot aanvragen

Het is mogelijk om een voorschot op de subsidie aan te vragen. Dat kan alleen voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de definitieve subsidie, te weten dat de aanvrager een door SBB erkend leerbedrijf is, dat tijdens het studiejaar 2019-2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid. Per week waarin de begeleiding is gegeven, kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum van
€ 1.530,00 per gerealiseerde bbl-praktijkleerplaats. De aanvraag voor een voorschot kan vanaf 2 juni tot en met 30 juni 2020 worden gedaan. Het voorschot bedrag wordt toegekend onder de voorwaarde dat er (succesvol) een subsidieaanvraag wordt gedaan. Indien achteraf blijkt dat je niet in aanmerking kwam voor subsidie, dan moet het voorschot terug worden betaald. Zie voor de voorschotregeling: Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen.

Gevolgen corona

Door de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met het coronavirus moest een aantal bedrijven op last van de overheid de deuren sluiten, andere bedrijven hebben zelf de beslissing genomen om dicht te gaan.  Voor bedrijven die tot 19 mei 2020 op last van de overheid dicht waren, worden de weken waarin de leerling in die periode niet kon worden begeleid, niet in mindering gebracht op het uiteindelijke subsidiebedrag.

Heb je hier vragen over?

Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht gespecialiseerde collega's.