Uitkering van dividend door een BV

Sinds 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (Wet Flex-B.V.) van kracht. Onder andere de bepalingen omtrent winstuitkeringen aan aandeelhouders zijn daarbij gewijzigd.

Op grond van artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek (BW) mag de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) besluiten tot het doen van een uitkering aan aandeelhouders voor zover het eigen vermogen groter is dan de statutaire en/of wettelijke reserves. Maar op basis van welke gegevens moet dat door de AVA worden beoordeeld?

Eén van de eerste rechterlijke uitspraken over dit onderwerp is in het voorjaar van 2014 gepubliceerd. In deze zaak was een besluit tot uitkering genomen op basis van een kolommenbalans dan wel een summiere concept-jaarrekening.

Naar het oordeel van de rechter was dit voldoende. De AvA beschikte hiermee namelijk over de essentialia van de jaarrekening, te weten de relevante onderdelen van de balans en die van de winst- en verliesrekening. Voor het nemen van een uitkeringsbesluit hoeft de AvA dan ook niet te beschikken over een vastgestelde jaarrekening, maar wel over voldoende gegevens waaruit de vermogenstoestand van de B.V. kan worden opgemaakt. Uit deze uitspraak blijkt dat als ondergrens aansluiting kan worden gezocht bij de gegevens die in een jaarrekening behoren te staan.

Een besluit tot uitkering van de AvA dient vervolgens te worden goedgekeurd door het bestuur. Zolang het bestuur het uitkeringsbesluit niet heeft goedgekeurd heeft dit geen werking.

Het bestuur moet toetsen of de B.V. ná de uitkering kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en of het eigen vermogen na de uitkering nog groter is dan de statutaire en wettelijke reserves. Als de B.V. niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dit ten tijde van de uitkering wisten of dat redelijkerwijs behoorden te voorzien, aansprakelijk en gehouden om het door de uitkering ontstane tekort te betalen. Kortom: opletten dus!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met of één van de advocaten van onze sectie ondernemingsrecht.