Eindelijk... Modernisering van de faillissementsprocedure

De huidige Faillissementswet en de daarin opgenomen faillissementsprocedure dateert van 1897 en is sindsdien vrijwel niet gewijzigd. De faillissementsprocedure is dus, op zijn zachtst gezegd, “iets verouderd”. Na een aantal jaren van voorbereiding heeft de Eerste Kamer op 26 juni 2018 de wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) als hamerstuk afgedaan (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34740_wet_modernisering).

Update: per 1 januari 2019 zijn de wijzigingen in werking getreden.

Het doel van de wet is een meer efficiënte en transparante faillissementsprocedure. Faillissementen zouden sneller en met minder kosten afgewikkeld moeten kunnen worden, waardoor de opbrengsten voor de schuldeisers verhoogd zouden kunnen worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Allereerst komt er een harde deadline voor het indienen van vorderingen door schuldeisers. De vordering moet uiterlijk twee weken voor de dag van de verificatievergadering ingediend worden. Doet de schuldeiser dat niet tijdig, dan wordt zijn vordering niet mee genomen bij de eventuele uitdeling. Dit bevordert een snellere doorlooptijd.

Daarnaast wordt de manier van communiceren tussen curator en schuldeisers in overeenstemming gebracht met de huidige tijdsgeest. Schuldeisers mogen door de curator per mail (en mogelijk ook per Whatsapp) worden opgeroepen om hun vordering in te dienen. Er komt een mogelijkheid om digitaal te vergaderen en goederen te verkopen. En via het Centrale Insolventieregister worden niet alleen de faillissementen zelf, maar ook beschikkingen van de rechter-commissaris bekend gemaakt. Dit zorgt naar verwachting voor meer transparantie én snelheid.

Tot slot wordt het niet alleen makkelijker om meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen, waardoor de rechters-commissarissen zich kunnen specialiseren in bepaalde typen faillissementen, maar wordt het ook mogelijk om deskundigen te benoemen die ter ondersteuning van de toezichthoudende taak van de rechter-commissaris een rol kunnen vervullen binnen een faillissement.

Het klinkt mooi en veelbelovend. De vraag is of het in de praktijk ook zo gaat werken. Dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Want hoewel de ervaringen met digitalisering binnen de rechtspraak niet onverdeeld positief zijn, is onze ervaring dat binnen het toezicht in faillissementen die digitalisering al best goed geregeld is. Wij gaan er dan ook voor en hopen dat de doelstelling van de wet ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Niemand kan toch tegen efficiëntie, snelheid en transparantie zijn.

Heeft u vragen over faillissementen? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten.