Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie Dommerholt Advocaten N.V.. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en nemen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Contact met Dommerholt Advocaten

We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt en contact met ons wilt opnemen. Dat kan via onderstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens

Bij het verlenen van juridische diensten verwerken wij die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Het kan per dienst verschillen welke persoonsgegevens wij nodig hebben en het is ook afhankelijk van de functionaliteiten van onze website waar je gebruik van maakt. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • social media accountnaam;
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres,
  identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website(s);
 • financiële gegevens, waaronder het bankrekeningnummer;
 • gezondheidsgegevens; en
 • strafrechtelijke gegevens.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Juridische dienstverlening, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en
  het voeren van (gerechtelijke) procedures en het innen van declaraties;
 2. De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. Online dienstverlening;
 4. Marketing, waaronder het toesturen van informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen of aankondigingen;
 5. Evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 6. Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 7. Voldoen aan wet- en regelgeving;
 8. Afhandelen van contactverzoeken (telefonisch, via de website of social media).

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kan je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins gegevens achter.

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen jou en Dommerholt Advocaten. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting hebben of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Marketingactiviteiten
Wanneer je klant bent van Dommerholt Advocaten, sturen wij je digitale marketinginformatie toe over vergelijkbare diensten die je van ons hebt ontvangen. Met betrekking tot deze digitale direct marketingactiviteiten doen wij een beroep op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde. Ook kan je je altijd uitschrijven voor e-mails via de link in de e-mail.

Indien je geen klant bent van Dommerholt Advocaten, vragen wij jouw toestemming voor het toesturen van marketinginformatie. Dit doen wij ook voor het toesturen van marketinginformatie over andere diensten dan je van ons hebt ontvangen. Deze toestemming geef je online door een vinkje te activeren. Je kunt de toestemming intrekken door je uit te schrijven voor deze e-mails via de link in de e-mail.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan jou, sturen wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, IT-ondernemingen die ons assisteren met de website en het opslaan van data, onze boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor ons marketingactiviteiten verrichten (en in dat kader onder andere namens ons advertentiemetingen uit kunnen voeren) en de belastingdienst of andere overheidsinstanties, ten opzichte waarvan wij verplicht zijn de informatie te delen.

Indien wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt, wanneer de wet dat voorschrijft, vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wij zullen verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk toegestaan of verplicht is, of wij jou hiervoor om toestemming hebben gevraagd.

Beveiliging en bewaring

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst die je met ons hebt. Wanneer je jouw toestemming intrekt, dan verwijderen wij die persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij jouw gegevens langer moeten of mogen bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Op de website(s) van Dommerholt Advocaten worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden en diensten te optimaliseren. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan je eenvoudiger door de betreffende website navigeren. In dit verband verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Voor het gebruik van tracking cookies vragen wij toestemming wanneer je de website gebruikt. Indien je geen toestemming verleent, worden er geen tracking cookies verwerkt. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Voor meer informatie met betrekking tot deze cookies (en eventuele bijbehorende verwerkingen van persoonsgegevens) verwijzen wij naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

Het al of niet toestaan van cookies kan je wijzigen in de instellingen van jouw browser.

Websites van derden

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals LinkedIn. Indien je op deze knop klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn om te zien hoe dit netwerk met persoonsgegevens omgaat.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van jouw persoonsgegevens. Ook kan je vragen om jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken antwoord. Je kunt een dergelijk verzoek toesturen aan [email protected].

Klachten

Wij horen het graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, zie ook onze klachtenregeling. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.