Betalingsregeling? Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

“Prijsstijgingen eisen tol: ‘Stapel onbetaalde rekeningen van ondernemers groeit’”, aldus BNR Nieuwsradio op 8 september 2022. De torenhoge inflatie blijkt met name ondernemers in het mkb in moeilijkheden te brengen. Het treffen van een betalingsregeling met de schuldeiser kan jou als ondernemer in zo’n situatie wat lucht geven. Maar wist je dat zakelijk ademhalen ertoe kan leiden dat je privé lucht wordt ontnomen?

Een bestuurder van een vennootschap ondervond dit begin het jaar zelf. Het treffen van een betalingsregeling kwam hem duur te staan.

Wat was er aan de hand?

In opdracht van de vennootschap, verricht de schuldeiser gedurende een jaar diverse werkzaamheden. Hiervoor stuurt hij facturen ter hoogte van een bedrag van ruim €50.000. Het lukt de vennootschap niet deze facturen tijdig te betalen en daarom doet de bestuurder van de vennootschap een betalingsvoorstel per e-mail. Ondanks deze betalingstoezeggingen ontvangt de schuldeiser geen verdere betaling. Circa een half jaar later wordt de vennootschap uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn.

De schuldeiser start een procedure tegen de bestuurder van de vennootschap en vordert betaling van de openstaande facturen. Zij stelt zich op het standpunt dat de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld, (onder meer) omdat hij betalingstoezeggingen heeft gedaan, terwijl hij op dat moment wist of behoorde te weten dat de vennootschap de facturen van de schuldeiser niet zou kunnen betalen.

De bestuurder van de vennootschap spreekt dit tegen. Hij brengt naar voren dat de vennootschap verwikkeld was in de eindfase van een procedure tegen een derde partij, waarin zij een bedrag van ruim €70.000 toegewezen heeft gekregen. Met dit geld dacht de bestuurder de facturen van de schuldeiser te kunnen betalen. De derde partij ging echter failliet, waardoor de vennootschap haar vordering misliep. In combinatie met het feit dat de vennootschap al maandenlang geen nieuwe opdrachten meer aanneemt, raakte zij in ernstige liquiditeitsproblemen en kon zij de schuldeiser niet meer betalen, aldus de bestuurder van de vennootschap.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de algehele financiële situatie van de vennootschap op het moment van het treffen van de betalingsregeling bijzonder slecht was. De schuldenlast was vele malen groter dan de verwachte baten en er was geen zicht op nieuwe inkomsten. Zelfs al zou de vennootschap haar vordering op de derde partij kunnen incasseren, dan acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat de schuldeiser daarmee zou worden betaald. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat de bestuurder op het moment van het treffen van de betalingsregeling wist dat een faillissement van de vennootschap en een tekort daarin onafwendbaar was. De bestuurder wist op dat moment dus ook (of had moeten begrijpen) dat het treffen van een betalingsregeling met de schuldeiser en het laten verrichten van nog meer werkzaamheden door de schuldeiser ertoe zou leiden dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou nakomen en zij ook geen verhaal zou bieden voor de schade die hieruit voortvloeit. Door toch een betalingsregeling te sluiten en nieuwe opdrachten aan de schuldeiser te verstrekken, handelde de bestuurder onrechtmatig. Hem kan hiervan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt, zodat hij privé aansprakelijk is voor de schade die de schuldeiser hierdoor heeft geleden, aldus de rechtbank.

Win tijdig juridisch advies in!

Kamp je, net als de bestuurder in het voorbeeld, met betalingsproblemen en zou je wat lucht willen krijgen door een betalingsregeling met je schuldeiser te treffen? Wees je er dan van bewust dat – als je die regeling niet kunt nakomen – je als bestuurder van een vennootschap onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk kunt worden gehouden voor de schade die jouw schuldeiser hierdoor lijdt. Zorg er dus voor dat je tijdig advies inwint, zodat je voorkomt dat zakelijk ademhalen ertoe leidt dat je privé stikt. Onze ondernemingsrecht specialisten denken graag met je mee.