Bezoldiging bestuurders in de zorg

Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaxima (WNT 2) van kracht.

De WNT 2 wijzigt in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT 1) onder meer het wettelijke bezoldigingsmaximum. De maximale beloning van de WNT (€ 230.474) is met de WNT 2 gewijzigd in een maximale beloning van € 178.000.

In 2015 is dit echter niet van invloed op de bestuurders in zorg en welzijn. De bezoldigingsmaxima zoals die zijn vastgelegd in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector blijven in 2015 ongewijzigd van toepassing, dus met de daarin genoemde maxima per klasse, conform artikel 7.4 lid 2 van de WNT 2. In 2015 zullen NVTZ en NVZD met het Ministerie van VWS in gesprek gaan over een nieuwe ministeriële regeling zorg en welzijn voor 2016.

Pensioen

Sinds 1 januari 2015 is ook de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentage pensioen en maximering pensioengevend inkomen van kracht. Dat betekent dat over een salaris boven de € 100.000 pensioenpremies niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Over het salarisdeel boven € 100.000 mag pensioen worden opgebouwd in een netto pensioenregeling.

In de WNT is het werkgeversdeel pensioen onderdeel van de maximum bezoldiging. Als de werkgever minder pensioenpremie gaat betalen, dan leidt dit tot een lagere WNT-bezoldiging. Er kan hiervoor in de plaats een werkgeversbijdrage voor het netto pensioen of andere financiële compensatie worden afgesproken. Als de bezoldiging van de bestuurder nu boven de WNT-norm ligt en overgangsrecht is van toepassing, dan mag een nieuwe werkgeversbijdrage niet leiden tot een hogere bezoldiging.

Commissarissen/toezichthouders

In de WNT 2 is de norm voor commissarisbeloningen opgetrokken. Het honorarium van een lid van een Raad van Toezicht (of Commissarissen) is vanaf 2015 gemaximeerd op 10% van het maximum dat geldt voor de bestuurder. Voor een voorzitter wordt dit 15% in plaats van 7,5%.
Reden hiervoor zijn de werkelijke tijdsbesteding (meer dan 8 of 12 uur per maand voor leden of voorzitters) en de zwaarwegende taken en rollen die aan toezichthouders bij semipublieke instellingen worden toebedeeld. In de WNT 2 wordt nu uitgegaan van een tijdsbesteding van 16 uur per maand voor leden en 24 uur per maand voor de voorzitter.

De regelgeving rondom de WNT wordt regelmatig aangepast. Zo geldt in 2020 inmiddels een algemeen bezoldigingsmaximum van € 201.000,-. Ook zijn organisaties verplicht de WNT-verantwoording openbaar te maken en op internet te publiceren. Belangrijk is dat ook ontslagvergoedingen genormeerd zijn. Dat maakt het treffen van een regeling bij ontslag van een topbestuurder bijzonder complex. Raadpleeg daarom altijd een specialist.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons kantoor: Marnix van Daal is bereikbaar via (038) 427 20 20.