Coronacrisis | Werkgevers & corona: vraag en antwoord

Inmiddels is het ruim anderhalve week geleden dat de regering een aantal noodmaatregelen heeft aangekondigd voor ondernemers. Eén van die noodmaatregelen betreft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werbehoud (NOW). Wij schreven daar al eerder over: Dag werktijdverkorting welkom noodfonds overbrugging werkgelegenheid. Tot nu toe is het nog steeds niet helemaal duidelijk hoe die regeling precies uit gaat werken. Wel heeft Minister Koolmees op 24 maart jl. Kamervragen hierover beantwoord. Hieronder geven wij antwoord op diverse vragen die ook bij ons zijn binnen gekomen in de afgelopen periode.

Kan ik al een verzoek om NOW indienen?
Nee, dat kan nog niet. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de NOW, maar wanneer werkgevers daadwerkelijk een verzoek in kunnen dienen is nog niet te voorspellen.

Hoe toon ik aan dat ik als gevolg van corona een omzetdaling heb en hoe groot dat is?
Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW is dat er sprake moet zijn van een verwachte omzetdaling van 20% of meer. Hoe je dat exact aan zal moeten tonen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de controle daarop achteraf zal gaan plaatsvinden. Voor werkgevers geldt dus dat zij goed moeten administreren dat er sprake is van een omzetdaling én dat dat samenhangt met de coronacrisis. Je hoeft als werkgever niet meer per medewerker aan te geven hoeveel uren minder die medewerker kan werken. De tegemoetkoming wordt gerelateerd aan de betaalde loonsom gedurende de periode waarvoor de NOW geldt.

Moet ik mijn oproepkrachten en flexwerkers ook blijven betalen als ik geen werk voor ze heb?
De NOW zal ook gelden voor alle flexwerkers. Dit zorgt ervoor dat je als werkgever ook je flexibele krachten in dienst kunt houden en het kabinet roept werkgevers ook op om dat te doen. Of je ook een tegemoetkoming in hun loonkosten zal krijgen, zal afhangen van de vraag of en zo ja, hoeveel je ze tijdens de periode van de NOW door hebt betaald. Immers, de tegemoetkoming wordt gerelateerd aan de totale loonsom en niet aan het aantal door de flexwerkers gewerkte uren.

Hoe dit exact uit gaat pakken voor de flexwerkers is nog niet bekend. Van loondoorbetaling zal vaak geen sprake zijn, omdat de flexwerkers geen uren maken. Wij kunnen ons voorstellen dat voor die flexwerkers die al langer bij een werkgever werken aansluiting gezocht kan worden bij het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Als de flexwerker over een periode van drie maanden een gemiddeld aantal uren heeft gewerkt, zou hij over dat gemiddelde aantal uren ook aanspraak kunnen maken op loondoorbetaling. Dat geldt niet als de flexwerker pas kort in dienst is of als het recht op loondoorbetaling gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst is uitgesloten. In de beantwoording van minister Koolmees is hier nog geen antwoord op gegeven. Mogelijk dat dat wel aan de orde komt bij de verdere uitwerking.

Handel ik in strijd met de voorwaarden van de NOW als ik een contract voor bepaalde tijd laat eindigen?
Nee, het is mogelijk om gedurende de periode dat de NOW geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te laten eindigen. Minister Koolmees schrijft daarover: “De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.”

De voorwaarde van de NOW dat er geen ontslag wordt aangevraagd op grond van bedrijfseconomische redenen ziet dus niet op het van rechtswege eindigen van een contract voor bepaalde tijd. Denk er daarbij wel aan dat je bij contracten van langer dan zes maanden tijdig (d.w.z. uiterlijk één maand van tevoren) aanzegt.

Bovenstaande vormt een weergave van onze antwoorden op een deel van de vragen die bij ons binnenkomen in deze rare coronaperiode. Wij houden de regelingen in de gaten en als er ontwikkelingen zijn, zullen we die uiteraard melden. Het belangrijkste op dit moment: Blijf gezond en pas goed op elkaar!