De rol van de ondernemingsraad bij WHOA-trajecten

In de afgelopen periode is er het nodige te doen geweest rondom het faillissement van Big Bazar. Onder andere de rol van de ondernemingsraad is een opvallende geweest. Wat kan, en mag, de rol van een OR eigenlijk zijn tijdens een dergelijk traject?

Verschillende schuldeisers hebben meermaals het faillissement van Big Bazar proberen aan te vragen, omdat Big Bazar niet (meer) voldeed aan haar lopende verplichtingen.

Er zijn tegelijkertijd diverse pogingen ondernomen om het faillissement te voorkomen, onder andere door het starten van een WHOA-traject door Big Bazar. In zo’n WHOA-traject worden de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord aan de gezamenlijke schuldeisers onderzocht (zie ook ons stappenplan over die procedure), waarbij het mogelijk is om de rechtbank te vragen om bepaalde voorzieningen te treffen.

Benoemen - en de taak van een herstructureringsdeskundige

Eén van de voorzieningen die in het WHOA-traject verzocht kan worden, is het benoemen van een zogenaamde herstructureringsdeskundige. Een herstructureringsdeskundige heeft als taak om een akkoord voor te bereiden, daarover met de betrokken schuldeisers te communiceren en zo’n akkoord uiteindelijk voor te leggen aan de rechter. Een herstructureringsdeskundige moet zijn taak ‘doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk’ uitvoeren. Het is belangrijk om hierbij voor ogen te houden dat de schuldenaar gedurende de gehele procedure volledig beheers- en beschikkingsbevoegd blijft, terwijl dat in een faillissement niet het geval is. In geval van faillissement staat een curator aan het roer. Wel geldt dat als eenmaal een herstructureringsdeskundige is aangewezen de schuldenaar, zolang die aanwijzing duurt, zelf geen akkoord aan kan bieden.

De ondernemingsraad (OR) vraagt om een herstructureringsdeskundige

Een herstructureringsdeskundige wordt niet ‘automatisch’ benoemd, maar daar zal om verzocht moeten worden. De schuldenaar kan daar zelf om vragen, maar ook andere partijen kunnen daarom vragen. In het geval van Big Bazar heeft de ondernemingsraad gevraagd om aanwijzing van zo’n herstructureringsdeskundige. Het verzoek van de ondernemingsraad is afgewezen, omdat er op dat moment nog geen sprake was geweest van een financiële injectie waardoor Big Bazar in staat zou zijn om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. Er waren wel gesprekken gaande over een financiering daarvan, maar concreet zicht op een kapitaalinjectie was er nog niet. Ook de ondernemingsraad, die mede de belangen van alle betrokken werknemers van Big Bazar behartigde, is het dus niet gelukt om het faillissement te voorkomen.

De rol van de OR bij een WHOA-traject

De mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige is één van de wettelijke bevoegdheden die aan de ondernemingsraad toegekend is in geval van een WHOA-traject. Hiermee kunnen de werknemers, via de OR, toch nog een bepaalde invloed uitoefenen op dat WHOA-traject.

Dit is in die zin bijzonder, omdat overigens geldt dat de positie van werknemers door het WHOA-traject niet geraakt kunnen worden. De positie van de werknemers blijft ongewijzigd en eventuele achterstanden in salarisbetalingen kunnen niet gesaneerd worden.

Vraag is of het gewenst is om in geval van zo’n WHOA-traject de positie van werknemers buiten beschouwing te laten. Immers, voor veel ondernemers in zwaar weer geldt juist dat de personeelskosten aanzienlijk zijn en dat er behoefte bestaat om daaraan iets te doen. Hierin is door de wetgever een duidelijke keuze gemaakt, waarbij is bepaald dat dat niet kan via de route van de WHOA.

Wil je als ondernemer toch besparen op personeelskosten dan staan er uiteraard wel andere opties open. Wil je dus meer advies over saneren, reorganiseren of failleren? Neem dan contact op met één van onze faillissementsrechtspecialisten!