Help, mijn aannemer is bijna failliet. Wat kan ik doen?

Dat hangt af van wat daarover in de overeenkomst staat en of bepaalde algemene voorwaarden van toepassing zijn of alleen het Burgerlijk Wetboek.

Als u vermoedt dat er een faillissement dreigt bij de aannemer is het van belang dat u openstaande facturen niet betaalt. Ook moet u direct juridisch advies inwinnen, zodat beoordeeld kan worden welke maatregelen nodig zijn. Denk aan het vragen van zekerheidstelling, het sturen van een ingebrekestelling of het inroepen van uw opschortingsrecht.

Het is een wijdverbreid misverstand dat bij een faillissement automatisch ook de overeenkomst met de aannemer vervalt. Bij een faillissement kunt u dus niet “zomaar” een andere aannemer inschakelen, eerst zal de overeenkomst met de failliete aannemer moeten worden afgewikkeld. Hoe?

Soms bepaalt de overeenkomst dat u deze bij faillissement van de aannemer kunt beëindigen. In dat geval is beëindiging mogelijk en kunt u op grond van dat beding de overeenkomst opzeggen zodat u de handen vrij hebt.

Bevat de overeenkomst niet zo’n bepaling dan is van belang dat u de curator zo spoedig mogelijk schriftelijk vraagt om binnen een redelijke termijn (14 dagen is voldoende) te laten weten of hij de overeenkomst verder na zal komen en hij daarvoor ook voldoende zekerheid zal stellen (gebruikelijk is een bankgarantie).

Meestal heeft de curator daar geen geld voor. In 99% van de gevallen blijft een reactie van de curator dan ook uit of krijgt u het bericht dat hij de overeenkomst niet zal uitvoeren. In beide gevallen kunt u de overeenkomst dan beëindigen.

Bij beëindiging van de overeenkomst is het wel verstandig om de stand van het werk te laten opnemen. Liefst met de hulp van een bouwkostendeskundige of minstens zelf door van het niet afgebouwde werk veel foto’s te maken, of met behulp van een deurwaarder. Op die manier komt vast te staan hoe ver de failliete aannemer was op de dag van de beëindiging, wat dat waard is in geld en hoeveel er dus nog wel of niet aan de curator moet worden betaald.

Mocht het zo zijn dat u al meer heeft betaald dan de stand van het werk rechtvaardigt, dan heeft u vermoedelijk pech; u kunt die vordering wel indienen bij de curator, maar die zal zeer waarschijnlijk niet betaald kunnen gaan worden. De aannemer is immers niet voor niets failliet gegaan.

Bij een faillissement in de bouwwereld is vaak sprake van een zogenaamde “doorstart” wat inhoudt dat de aannemer in afgeslankte vorm verder gaat, vaak zelfs onder dezelfde naam. U bent als opdrachtgever niet verplicht om met deze doorstartende partij verder te gaan! Dat is een andere entiteit dan de failliete aannemer en de curator kan uw overeenkomst niet zomaar “verkopen”. Daarvoor is uw uitdrukkelijke medewerking nodig. Dus als u toch al niet zo blij was met deze aannemer vanwege eerdere akkefietjes of u hebt niet veel vertrouwen in de doorstartende partij, dan kunt u de overeenkomst gewoon beëindigen zoals hiervoor beschreven en zelf een nieuwe aannemer uitzoeken.

Als u dat doet is het vaak verstandig om de al ingeschakelde onderaannemers wel te handhaven omdat die vaak al allerlei onderdelen half of geheel gereed hebben staan en er een financieel belang bij hebben om dat alsnog te kunnen leveren. De vorderingen van de onderaannemers op de failliete aannemer zullen immers meestal ook niet allemaal betaald zijn.

Wilt u weten welke maatregelen u kunt treffen bij een (dreigend) faillissement van een aannemer of daar andere vragen over? Neem dan contact met onze advocaten gespecialiseerd in faillissementen op.