Huur bedrijfsruimte en bestuurdersaansprakelijkheid

Een BV huurt al jaren een bedrijfsruimte, maar betaalt al jaren geen huur meer vanwege door haar gestelde ernstige gebreken aan het gehuurde. De rechter geeft aan dat, om het helemaal niet betalen van huur te rechtvaardigen, er welhaast sprake moet zijn van een situatie waarin de panden op geen enkele wijze te gebruiken zijn. De BV had geen geldige reden om de huur jarenlang niet te betalen. De verhuurder vordert ook contractuele boetes, die deels en gematigd worden toegewezen.

Indien de bestuurder van de BV heeft toegelaten of bewerkstelligd dat de BV haar contractuele verplichtingen jegens de verhuurder niet is nagekomen, is de bestuurder jegens de verhuurder aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, als het betrokken handelen of nalaten zodanig onzorgvuldig is geweest dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is het geval, aangezien de bestuurder heeft toegelaten dat de BV haar belangrijkste verplichting uit de huurovereenkomst: het betalen van de huur voor de ruimten die zij nodig heeft voor de bedrijfsuitoefening, jarenlang niet is nagekomen. Dit, terwijl het gehuurde wel al die jaren in gebruik is geweest.

Als de huurder de huur niet kon betalen, hetgeen de huurder aanvoert maar niet blijkt uit de overgelegde stukken, dan had van een goed bestuurder verwacht mogen worden dat hij daarop maatregelen had genomen, bijvoorbeeld door (in het uiterste geval) faillissement aan te vragen. Dat de huurder de huur niet kon betalen, is overigens niet aannemelijk. Dit, gezien de evenementen die de afgelopen jaren in de panden hebben plaatsgevonden.

De bestuurder is naast de BV persoonlijk aansprakelijk voor de schade: de huurachterstand. De verhuurder heeft niet aangegeven tot welke andere schade, behalve de huurachterstand, het niet betalen van de huur heeft geleid. De boete kan daarom niet als een soort gefixeerde schadevergoeding worden beschouwd. Daardoor is binnen de bestuurdersaansprakelijkheid de bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk voor het betalen van de boetes en is daarvoor enkel de BV aansprakelijk.