Pas op met ZW-uitkering na einde dienstverband. 4 tips voor werkgevers

Als uw werknemer ziek uit dienst gaat (het contract voor bepaalde tijd loopt bijvoorbeeld af tijdens ziekte), kan hij/zij doorgaans een beroep doen op de Ziektewet (ZW). De ZW kent ook een nawerkingsbepaling: wordt uw ex-werknemer binnen vier weken na einde dienstverband ziek dan kan hij/zij nog steeds aanspraak maken op een ZW-uitkering. Het maakt voor de nawerkingsregel niet uit hoe het dienstverband is geëindigd (dit geldt bijvoorbeeld ook als werknemer zelf heeft opgezegd). De nawerkingsregel wordt doorbroken als uw ex-werknemer inmiddels een andere baan heeft of een WW-uitkering heeft en vanuit die situatie ziek wordt.

Wordt de arbeidsongeschiktheid toegerekend aan het dienstverband bij u, dan kan het toekennen van een ZW-uitkering voor u financiële gevolgen hebben. Dat is het geval als u eigen risicodrager bent voor de ZW (dus de uitkering zelf betaalt of daarvoor verzekerd bent). Behoort u tot het publieke bestel en bedraagt uw totale loonsom meer dan € 337.000,- (bepalend is de loonsom van 2 jaar vóór het lopende jaar), dan leidt de door het UWV betaalde ZW-uitkering tot een verhoging van uw gedifferentieerde premie. Hoe hoger de loonsom, hoe groter de impact daarvan is. De kosten kunnen nog verder oplopen als uw ex-werknemer aansluitend op de ZW-uitkering een WGA-uitkering toegekend krijgt. Als u ook daarvoor eigen risicodrager bent betaalt u die WGA-uitkering zelf (of uw verzekeraar). Bent u geen eigen risicodrager, dan krijgt u ook voor de WGA te maken met een verhoging van de gedifferentieerde premie (voor maximaal tien jaar, dit wordt mogelijk in de toekomst vijf jaar).

Hoewel een ZW-situatie na einde dienstverband niet altijd te voorkomen is, hebben wij wel enkele tips voor u om de schade hiervan zoveel mogelijk te beperken.

1. PAS UW ARBEIDSOVEREENKOMSTEN AAN

De eerste tip is dat u in uw standaard arbeidsovereenkomst een (postcontractuele) verplichting opneemt voor de werknemer die ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na einde arbeidsovereenkomst ziek wordt. Die verplichting moet dan inhouden dat uw werknemer zich onder controle moet stellen van de bedrijfsarts en mee moet werken aan eventuele re-integratieactiviteiten die u voorstelt. Zo houdt u ook na het einde van het dienstverband controle op het ziekteverloop.

Verder is het zaak om erop toe te zien dat een gezonde werknemer, voor zover die na het einde van zijn arbeidsovereenkomst in aanmerking komt voor een WW-uitkering, die uitkering tijdig aanvraagt, bij voorkeur 14 dagen voordat het dienstverband eindigt. Dit beperkt het risico van de nawerking ZW ingeval de werknemer binnen 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst toch ziek zou worden. Werknemer gaat dan immers vanuit een WW-situatie de ZW in en dat komt niet voor uw verantwoordelijkheid. Ook hiervoor kunt u een bepaling opnemen in de arbeidsovereenkomst.

2. OVERWEEG BIJ EEN CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD EEN VERLENGING

U zult er misschien niet direct aan denken om een contract voor bepaalde tijd te verlengen als een werknemer inmiddels (langere tijd) ziek is. Toch zou u dit moeten overwegen als een verlenging nog mogelijk is binnen de ketenregeling. Op die manier kunt u meer invloed uitoefenen op de controle en re-integratie van de medewerker, die dan immers nog uw werknemer is. Uiteraard zal dit alleen aan de orde zijn als de bedrijfsarts inschat dat de resterende duur van de arbeidsongeschiktheid beperkt zal zijn.

3. NEEM BEPALINGEN OP IN EEN EVENTUELE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

Eindigt het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan is het raadzaam om daarin soortgelijke bepalingen op te nemen als genoemd bij punt 1.

4. HOUDT DE VINGER AAN DE POLS

Het kan zijn dat een werknemer ziek wordt kort voordat hij uit dienst treedt. Zorg er dan voor dat hij nog voordat het dienstverband eindigt door de bedrijfsarts wordt gezien. Vraag daarbij aan de bedrijfsarts om een inschatting te maken van de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid. U moet dan ook een ziek-uit-dienst mededeling doen bij het UWV. Denk tenslotte aan het re-integratieverslag dat u moet opstellen als de eerste ziektedag meer dan zes weken voor de einddatum ligt.

Is de werknemer uit dienst en ontvangt hij een ZW-uitkering, houdt dan de vinger aan de pols bij het UWV. Zeker als de bedrijfsarts, voordat het dienstverband eindigde, de verwachting heeft uitgesproken dat het verzuim kortdurend zal zijn. Of als met werknemer is afgesproken dat hij ook na einde dienstverband bij de bedrijfsarts onder controle blijft en de bedrijfsarts op enig moment aangeeft dat sprake is van volledig herstel. Vraag in die gevallen altijd een her-controle ZW aan bij het UWV.

Wanneer het UWV u meedeelt dat aan uw ex-werknemer een ZW-uitkering wordt toegekend, overweeg dan bezwaar in te dienen. Omdat het UWV geen medische stukken mag toesturen aan de werkgever (tenzij de ZW-gerechtigde hier toestemming voor geeft), is het advies om dit bezwaar te laten indienen door een advocaat-gemachtigde of een arts-gemachtigde, die deze medische stukken wel krijgt. Uw gemachtigde mag die stukken weliswaar niet aan u doorsturen, maar kan dan wel inschatten wat de aard en de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is.
Met vragen over deze complexe materie kunt u terecht bij onze specialisten in het Sociale Zekerheidsrecht. Wij helpen u natuurlijk ook graag bij het formuleren van bepalingen in uw modelcontracten, zoals genoemd in punt 1 en 3.