Surseance van betaling aanvragen

Een schuldenaar die voorziet dat hij zijn opeisbare schulden niet meer kan betalen kan surseance van betaling aanvragen. Het doel van de surseance van betaling is het voorkomen dat een onderneming die last heeft van betalingsproblemen failliet verklaard wordt.

De surseance dient als een overbrugging voor een tijdelijk liquideitsprobleem. De rechtbank benoemt een bewindvoerder die tijdens de surseance de belangen van de schuldeisers behartigd.

Tijdens de surseance kunnen concurrente schuldeisers geen betaling van hun vordering afdwingen. Andere schuldeisers kunnen wel blijven incasseren. Door deze reden en omdat de surseance vaak (te) laat wordt aangevraagd door de schuldenaar is het meestal geen effectief instrument om een faillissement te voorkomen. Daarnaast zijn de regels van het ontslagrecht onverkort van toepassing, terwijl de personeelskosten vaak erg zwaar drukken op een onderneming.

Wat is het verschil met het aanvragen van een faillissement?

De surseance is gericht op instandhouding van de onderneming, terwijl het faillissement gericht is op de liquidatie van een onderneming. Bij een faillissement wordt er een curator aangesteld door de rechtbank. De curator wordt dan exclusief belast met het beheer over de boedel. Bij een surseance zijn de bewindvoerder en het bestuur enkel gezamenlijk bevoegd om over de boedel te beschikken. Indien een surseance aanvraag en een faillissementsaanvraag tegelijk aanhangig zijn gaat de surseance aanvraag voor.

Voorwaarden bij surseance van betaling

Surseance kan niet verleend worden aan natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen. Er is geen pluraliteit van schuldeisers vereist zoals wel het geval is bij faillissement. De vorderingen hoeven niet opeisbaar te zijn op het moment dat de surseance wordt aangevraagd. De schuldenaar die voorziet dat hij in de toekomst zijn schulden niet kan betalen kan ook surseance van betaling aanvragen.

Surseance kan worden aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift die is ondertekend door een advocaat. Bij de aanvraag van de surseance van een rechtspersoon is het bestuur bevoegd om zonder een besluit van de aandeelhouders de surseance aan te vragen. Bij een structuurvennootschap moet er toestemming zijn van de raad van commissarissen.

Hoe lang duurt surseance van betaling

Na de indiening van de aanvraag verleent de rechtbank (voorlopig) de surseance en benoemt zij een of meer bewindvoerders. De schuldeisers worden opgeroepen om te worden gehoord. In de praktijk duurt dit vaak 2-4 maanden voordat de schuldeisers gehoord worden.

De rechtbank heeft drie verplichte gronden waarop de aanvraag tot toepassing van de surseance geweigerd moet worden:

  1. Indien er een groep schuldeisers die een bepaald belang vertegenwoordigen tegen zijn.
  2. Indien er gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zal proberen zijn schuldeisers te benadelen.
  3. Indien het niet in de rede ligt dat de schuldenaar zijn schuldeisers zal kunnen betalen. Echter, dit hoeft niet te gaan om volledige betaling.

Over het algemeen eindigen veruit de meeste surseance is een faillissement, omdat het niet lukt om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. De surseance is dan ook geen effectief middel om een faillissement af te wenden.

Een voordeel van de aanvraag van de surseance van betaling is dat het bestuur de aanvraag kan doen. Zij hebben hiervoor geen medewerking van de aandeelhouders nodig. Dit kan handig zijn als de aandeelhouders niet mee willen werken aan een faillissementsaanvraag. Voor de faillissementsaanvraag is namelijk een besluit van de aandeelhouders vereist.