Ben jij verhuurder? Dit zijn jouw rechten en plichten.

Verhuurders hebben een aantal rechten, maar ook een aantal verplichtingen. In deze blog lees je over een aantal belangrijke rechten en verplichtingen van de verhuurder.

Hoe ontstaan de rechten en verplichtingen?

In de meeste gevallen ontstaan deze rechten en verplichtingen door het aangaan van een schriftelijke huurovereenkomst. Maar let op: ook bij een mondelinge huurovereenkomst kunnen er rechten en verplichtingen ontstaan voor zowel verhuurder als huurder.

De rechten van een verhuurder

Een aantal belangrijke rechten die de verhuurder heeft zijn de volgende.

 • Het recht op betaling van de huursom door de huurder
  De verhuurder heeft recht op tijdige betaling van de huursom. Betaalt de huurder niet of niet tijdig, dan is het verstandig om eerste contact op te nemen met de huurder om te achterhalen waarom de huurder niet betaalt. Zie hiervoor ook de blog: Mijn huurder betaalt niet, wat nu? 
 • De huurder dient zich als een goed huurder te gedragen, maar wat is dat?
  In de praktijk bestaat hier nog wel eens discussie over. Wat valt hier onder? Met name is van belang dat de huurder geen schade aanbrengt aan het gehuurde en dat de huurder gebreken aan het gehuurde tijdig meldt bij de verhuurder. Wanneer niet tijdig wordt gemeld dan kan de eventuele schade op de huurder worden verhaald. Daarnaast is het van belang dat de huurder geen overlast veroorzaakt.
 • Schadevergoeding op de huurder te verhalen
  Indien de huurder schade heeft aangebracht aan het gehuurde dan is de huurder verplicht de schade te vergoeden aan de verhuurder.
 • Wijzigingen aan het gehuurde toe te staan of af te wijzen
  Hoofdregel is dat de huurder voor het aanbrengen van wijzigingen in het gehuurde toestemming aan de verhuurder moet vragen. De verhuurder kan  wel (schriftelijk) of geen toestemming verlenen voor de gevraagde wijzigingen. Wanneer de verhuurder de wijzigingen afwijst, dan kan de huurder een vordering instellen bij de rechter en toestemming vragen om de wijzigingen toch te mogen aanbrengen.
 • Het recht dat de huurder kleine onderhoudswerk uitvoert en zelf betaalt
  De huurder is verplicht om kleine herstellingen zelf uit te voeren en te betalen. Let op: indien de herstellingen ontstaan zijn doordat de verhuurder heeft nagelaten om gebreken die voor zijn rekening komen te herstellen, dan is het mogelijk dat ook de verhuurder verplicht is de kleine herstellingen te verrichten en te betalen.

De plichten van een verhuurder

Als verhuurder is het ook van belang om aan je verplichtingen te voldoen. Doet je dit niet, dan bestaat het risico dat de huurder recht heeft op een tijdelijke huurverlaging. Hieronder een aantal belangrijke verplichtingen voor de verhuurder.

 • De plicht om het gehuurde ter beschikking te stellen
  De verhuurder is verplicht om het gehuurde beschikbaar te stellen en te laten zoals in de huurovereenkomst is overeengekomen.
 • Rustig huurgenot bieden
  De verhuurder heeft de verplichting om de huurder een rustig huurgenot te bieden. Dit kan ook betekenen dat de verhuurder moet optreden indien de huurder ernstige overlast heeft van omwonenden.
 • Verhelpen van gebreken
  De verhuurder is verplicht om op verzoek van de huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten voor herstel dusdanig hoog zijn dat dit niet van de verhuurder in redelijkheid verlangd kan worden. Een uitzondering hierop zijn de kleine herstellingen die onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen zoals hiervoor aangegeven en de gebreken die door de huurder zelf zijn veroorzaakt.
 • Het uitvoeren van groot onderhoud en grote reparaties
  Hierbij gaat het vooral om onderhoud en reparaties aan de buitenkant of aan de constructie van het gehuurde. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het schilderen van de buitenkant en het vervangen of repareren van daken.

Heb je als verhuurder of huurder met een van bovenstaande situaties te maken, of wil je meer weten over wat jouw specifieke rechten en plichten zijn, neem dan contact op met een van onze huurrecht specialisten.