Welke regels gelden bij private aanbestedingen?

Als overheidsinstanties aanbestedingen organiseren, gelden er op grond van de Aanbestedingswet allerlei verplichte regels over de bekendmaking van de aanbesteding, de manier van inschrijven, de manier van gunnen en het sluiten van de overeenkomst. Private partijen (ondernemingen) die een aanbesteding organiseren, zijn in tegenstelling tot overheidsinstanties niet verplicht om zich te houden aan deze regels. Maar betekent dit dat een opdrachtgever maar mag doen en laten wat hij wil? Nee, niet alles… maar wel heel veel.

4 belangrijke aandachtspunten

Opdrachtgever formuleert eigen regels
Allereerst geldt dat de opdrachtgever zich moet houden aan de regels die hij zelf heeft geformuleerd. Als de opdrachtgever bij de aanbesteding zegt dat degene met de laagste prijs de opdracht krijgt, mag hij de opdracht niet aan iemand anders geven die een hogere prijs heeft geboden. De opdrachtgever is in beginsel zelfs vrij om de toepasselijkheid van het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling uit te sluiten. Dit blijkt uit een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin KLM gerechtigd was om, zonder medeweten van partij A, met partij B een onderhandeling te beginnen.

Denk aan de precontractuele goede trouw
Verder is er wel een beperking in de regels die de redelijkheid en billijkheid met zich brengen. Al heel lang geleden is beslist dat partijen die nog geen contract met elkaar hebben gesloten, maar daarover wel aan het praten en/of onderhandelen zijn, zich redelijk en billijk moeten gedragen ten opzichte van elkaar. Beide partijen moeten dus de zogenaamde precontractuele goede trouw in acht nemen.

Afspraak is afspraak?
Ten derde geldt naar het Nederlands recht altijd de beperking dat iets “gezien de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan worden geacht”. Dat betekent dat je wel een bepaalde afspraak kan hebben gemaakt, maar die afspraak vanwege de omstandigheden die een rol spelen zó onredelijk kunnen uitpakken dat die afspraak toch niet geldt. Dat is echter een strenge norm en dat doet zich niet snel voor, omdat in beginsel geldt: afspraak is afspraak.

Kijk naar de teksten
Ten vierde geldt dat je als inschrijver moet kijken naar de teksten die zijn geschreven bij de uitnodiging voor de aanbesteding of een “RFT” (Request For Proposal). Kan daar wel of niet redelijkerwijs uit worden afgeleid of de opdrachtgever de algemene aanbestedingsregels zal gaan naleven?

Kortom;

- Voor opdrachtgevers: je kan je handen zo vrij houden als je maar wilt, als je dat maar duidelijk opschrijft;
- Voor inschrijvers: kijk vooraf goed of je aan deze specifieke aanbesteding, gezien de regels die gelden, wel mee wilt doen en of je wel een redelijke kans op het krijgen van de opdracht hebt.

Vooral in de bouwsector is het aanbesteden van opdrachten natuurlijk schering en inslag. Toch komt het nog regelmatig voor dat er in aanbestedingen onduidelijkheid ontstaat. Wil jij eens sparren over de wet- en regelgeving rondom private aanbestedingen om een geschil te voorkomen of juist op te lossen? Neem gerust contact met ons op.