Achterdeur op slot voor werkgevers: fictieve ZW claim no risk-polis straks niet meer lonend!

Vanaf 1 januari 2022 wordt het belang van werkgevers beperkt om voor ‘oude’ ziektegevallen alsnog een ZW aanvraag uit hoofde van de no-riskpolis in te dienen bij het UWV. Wat betekent dit voor werkgevers?

De beoogde wijziging maakt deel uit van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 dat op 27 augustus 2021 bij de Tweede Kamer is ingediend. Wat is de achtergrond van deze wetswijziging en welke gevolgen heeft dit voor werkgevers? In dit blog ga ik hierop in.

De no-riskpolis in de ZW, wat houdt die in?

De no-riskpolis in de Ziektewet (ZW) is destijds opgenomen om werkgevers over de streep te trekken om een arbeidsovereenkomst te sluiten met werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden van situaties waarin de no-riskpolis geldt, zijn te vinden op de website van het UWV onder: Voorwaarden voor de no-riskpolis.

Valt een werknemer, op wie de no-riskpolis van toepassing is, uit wegens ziekte, dan heeft hij recht op een ZW-uitkering van het UWV. Die uitkering is ook wel bekend als de ZW-vangnetuitkering. Op die manier wordt werkgever gecompenseerd voor het loon dat hij aan werknemer moet doorbetalen tijdens ziekte.

Komt de werknemer vanuit de ZW-vangnetuitkering in een WGA-uitkering terecht, dan zal die WGA-uitkering evenmin tot financiële lasten leiden voor werkgever. Is werkgever eigenrisicodrager (ERD) dan hoeft hij de aansluitende WGA-uitkering dus niet zelf te betalen. Behoort werkgever tot het publieke bestel dan zal de aansluitende WGA-uitkering ook niet leiden tot een verhoging van de gedifferentieerde premie (als werkgever een middelgrote of grote werkgever is).

Termijnen voor de aanvraag van ZW-uitkering in geval van een no-riskpolis

Is er sprake van een no-riskpolis, dan moet de ZW-uitkering voor de betreffende werknemer worden aangevraagd binnen 6 weken na de eerste ziektedag. Als werkgever pas na die tijd op de hoogte raakt van het bestaan van de no-riskpolis, heeft werkgever 4 dagen de tijd om de ziekmelding alsnog te doen. In dat geval wordt de ZW-uitkering met terugwerkende kracht toegekend, maar maximaal tot 1 jaar terug, rekenend vanaf de dag van de aanvraag.

Fictieve aanvragen ZW-uitkering voor ‘oude’ gevallen

Is op voorhand al duidelijk dat de aanvraag niet meer tot toekenning van een ZW-vangnetuitkering kan leiden, omdat de aanvraag zodanig laat is ingediend dat ook de terugwerkende kracht geen soelaas meer kan bieden, dan kan het voor de werkgever nog steeds van belang zijn om een fictieve aanvraag te doen. Want wordt die gehonoreerd, dan zal de aan de (ex-) werknemer toegekende WGA-uitkering na einde wachttijd (EWT) nog steeds niet tot financiële gevolgen voor werkgever leiden in de vorm van een doorbelasting van de WGA-uitkering of een verhoging van gedifferentieerde premie. Voor “oude” gevallen worden daarom toch vaak (fictieve) aanvragen ZW uit hoofde van de no-riskpolis gedaan. Er zijn ook bureaus die screenings doen bij bedrijven op de mogelijkheid om dit soort claims bij het UWV neer te leggen.

Het gevolg van zo’n fictieve aanvraag is dat het UWV dan alsnog een beoordeling moet doen van ziekmeldingen die in een (soms ver) verleden hebben plaatsgevonden. Mogelijk moet de verzekerde dan worden onderzocht door een arts van het UWV en moet het UWV de verzekerde brieven sturen over een recht op ZW, dat niet meer tot uitbetaling kan komen. Het (demissionaire) kabinet ziet dit als een onwenselijke situatie en wil daarin verandering brengen.

Gevolgen wetsvoorstel

Wat zijn de gevolgen als het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 wordt aangenomen? Dan heeft vanaf 1 januari 2022 een werkgever alleen nog maar voordeel bij een aanvraag voor een ZW uit hoofde van de no-riskpolis voor “oude gevallen” als de ZW-vangnetuitkering ook daadwerkelijk is uitbetaald of nog tot uitbetaling kan komen. Alleen dan draagt de werkgever als ERD niet zelf de kosten voor de WGA-uitkering c.q. krijgt de werkgever als deelnemer aan het publieke bestel geen hogere premielasten opgelegd. Wordt er geen ZW-vangnetuitkering toegekend, dan mist werkgever dat voordeel.

Overgangsrecht

Voor aanvragen die zijn gedaan vóór 1 januari 2022, blijven de oude regels gelden. Dus is er in jouw bedrijf sprake van zo’n ‘oud’ geval, waarin verzuimd is om eerder aanspraak te doen op een
ZW-vangnetregeling op basis van de no-riskpolis, dan kan het dus nog steeds lonen om vóór 1 januari 2022 zo’n fictieve aanvraag te doen, ook al is op voorhand al duidelijk dat de aanvraag niet meer zal leiden tot een daadwerkelijke toekenning en uitbetaling van een ZW-vangnetuitkering.

Let wel: als werkgever heb je hier alleen belang bij voor het geval je ERD bent voor de WGA-uitkering of tot het publieke bestel behoort en een middelgrote of grote werkgever bent. Voor kleine werkgevers die tot het publieke bestel behoren is e.e.a. minder van belang, omdat die alleen een sectorale premie betalen. De instroom in de WGA van een werknemer heeft voor de kleine werkgever in het publieke bestel dus geen invloed op de hoogte van de premie. Zie hiervoor ook mijn blog van 28 september 2021.

Vragen hierover? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.