Hulp onderweg voor 'kleine' werkgevers die willen stoppen met hun bedrijf

Op 1 april 2020 is de Wet Compensatie Transitievergoeding (Wct) in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een compensatie van de door werkgevers betaalde transitievergoedingen bij ontslag van (langdurig) zieke werknemers. Zie daarvoor ons uitgebreide artikel dat we hierover geschreven hebben >

Minder bekend is dat deze wet ook voorziet in een compensatie van transitievergoedingen als er sprake is van een ontslag van werknemers wegens beëindiging van de werkzaamheden van
de onderneming
. Het moet dan wel gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en de beëindiging moet het gevolg zijn van pensionering, ziekte of overlijden van werkgever. Deze compensatieregeling treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Let op, dit geldt nog niet voor het onderdeel “ziekte”, zie hierover onze update in deze blog.

In deze blog zet ik de voorwaarden voor deze compensatieregeling voor je op een rij.

Gaat een werkgever met pensioen, wordt hij ziek of komt hij te overlijden, dan zal in eerste instantie worden geprobeerd om een opvolger te vinden die de onderneming voortzet. Lukt dat niet en moet de onderneming worden beëindigd, dan zal dit tot ontslag van de werknemers leiden en dus ook tot de verplichting om een transitievergoeding te betalen. Met name voor kleine werkgevers (c.q. hun erfgenamen), kan dit tot financiële problemen leiden. De overheid komt kleine werkgevers daarom tegemoet door in die situaties een compensatie van de betaalde transitievergoedingen te verstrekken.

Wat zijn de voorwaarden voor de compensatieregeling?

 • Er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Aan die voorwaarde is voldaan, zodra voor tenminste 1 werknemer toestemming door het UWV is verleend om de arbeidsovereenkomst om die reden op te zeggen. NB: geeft het UWV geen toestemming, maar gaat werkgever vervolgens naar de rechter en ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst wel om die reden, dan is ook aan de voorwaarde voldaan.
 • Voor de andere werknemers maakt de wijze van beëindiging niet uit, dat kan ook door middel van een vaststellingsovereenkomst.
 • Het moet gaan om de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Het is niet nodig dat de onderneming zelf al geheel is beëindigd (dat moment kan later liggen).
 • Het moet gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in dienst). Peildatum hiervoor is 1 januari van het kalenderjaar waarin toestemming aan het UWV/ ontbinding aan de rechter is gevraagd voor het ontslag van minimaal 1 werknemer.
 • Uitzendkrachten en payrollwerknemers tellen niet mee.
 • Is er sprake van een onderneming die deel uitmaakt van een groep ondernemingen, dan tellen alle werknemers binnen de groep mee voor de vraag of er sprake is van een kleine werkgever.
 • De beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming moet het gevolg zijn van:
  1. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van werkgever;
  2. ziekte of gebreken van werkgever, waardoor die zijn werkzaamheden redelijkerwijs niet kan voortzetten (dit onderdeel treedt pas later in werking, zie de update in deze blog);
  3. overlijden van de werkgever.
 • Werkgever kan een eenmanszaak zijn, een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv), maatschap, BV of NV. Stichtingen en verenigingen komen niet in aanmerking voor compensatie.
 • Bij een BV of NV is de werkgever geen natuurlijke persoon, maar een rechtspersoon. Het gaat dan om de pensionering/ ziekte/ het overlijden van de directeur-grootaandeelhouder (dga).
 • Binnen een onderneming kunnen meerdere natuurlijke personen als werkgever worden gezien (in geval van meerdere vennoten, maten of dga’s). Het vervallen van arbeidsplaatsen wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming moet dan het gevolg zijn van pensionering/ ziekte/ overlijden van tenminste één van die personen.
 • Om voor compensatie in aanmerking te komen, moet de onderneming tenminste 2 jaar toebehoren aan dezelfde natuurlijke persoon, c.q. deze persoon moet tenminste 2 jaar vennoot, maat of dga zijn geweest.
 • Bij pensionering geldt dat werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan wel binnen 6 maanden zal bereiken op het moment dat het verzoek om toestemming om op te zeggen/ ontbinding (voor minimaal 1 werknemer) wordt ingediend.
 • Het aanvragen van compensatie bij pensionering kan maar eenmalig: heeft werkgever eerder compensatie gekregen en beëindigt hij vervolgens een andere onderneming, dan komt hij niet nog een keer voor compensatie in aanmerking, tenzij werkgever binnen 9 maanden na de eerder verkregen ontslagvergunning/ ontbinding een verzoek om toestemming/ ontbinding indient voor minimaal 1 werknemer van die andere onderneming.
 • Bij ziekte/ gebreken moet vaststaan dat van werkgever niet kan worden verwacht dat hij zijn werkzaamheden redelijkerwijs kan/ had kunnen voortzetten binnen 6 maanden na een advies van de bedrijfsarts hierover. Het advies van de bedrijfsarts moet actueel zijn. Het UWV beoordeelt het advies van de bedrijfsarts. Over de wijze van invulling van die controle is nog overleg gaande met UWV en beroepsorganisaties van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Om die reden wordt dit onderdeel van de compensatieregeling pas in een later stadium ingevoerd.
 • Een transitievergoeding wordt alleen gecompenseerd als die daadwerkelijk aan werknemer is betaald. Het UWV controleert of de transitievergoeding correct is berekend.
 • De compensatie geldt ook voor vergoedingen die werkgever aan werknemers heeft betaald wegens de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst tot 6 maanden vóór het verzoek om toestemming/ ontbinding, en tot 9 maanden ná de gegeven toestemming/ ontbinding.

Dit is wat er tot nu toe bekend is over de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging. Zodra er meer informatie voorhanden is, zullen we daar natuurlijk over berichten. Houd onze website in de gaten!

Sparren of vragen?

De inhoud is informatief en niet bedoeld om een volledig juridisch advies te geven. Wil je een advies op maat, dan kan je uiteraard bij ons terecht.

Heb je vragen over de compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging? Bel gerust met onze arbeidsrecht specialisten om te overleggen. Zij hebben de kennis in huis en de praktijkervaring om je te helpen met de beantwoording van jouw vragen en met het vinden van een pragmatische oplossing voor jouw juridische (en strategische) vraagstukken.