NOW 3 komt eraan!

De NOW regeling 2.0 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) loopt binnenkort af. Het kabinet heeft opnieuw voorzien in een verlenging, nu veel ondernemers nog steeds te kampen hebben met de financiële gevolgen van het coronavirus.

In deze blog neem ik jullie mee in de belangrijkste wijzigingen in de NOW 3 zijn ten opzichte van de huidige regeling.

NOW 3 per 1 oktober 2020

Het kabinet heeft eind augustus jl. besloten de NOW-regeling nogmaals te verlengen. Zoals bekend voorziet de NOW-regeling in een tegemoetkoming van de loonkosten wegens omzetdaling tijdens de coronacrisis. De huidige NOW 2.0 regeling loopt op 1 oktober a.s. af. Aanvragen hiervoor konden tot eind augustus jl. worden ingediend. Over de NOW 2.0 regeling verscheen eerder een blog op onze website, lees die hier nog eens door.

Omdat het coronavirus nog steeds impact heeft op de samenleving en economie, wordt de regeling verlengd. Zie daarvoor ook de website van de Rijksoverheid via deze link. De NOW 3 zal over een langere periode gelden (9 maanden), maar wel komt er een geleidelijke afbouw van de financiële steun. Tegelijk krijgen werkgevers meer ruimte om de loonsom te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De NOW 3 moet nog verder worden uitgewerkt, maar hieronder zet ik alvast de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige NOW 2.0 op een rij.

De belangrijkste wijzigingen

 • De NOW 3 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, dus 9 maanden in totaal. Die 9 maanden zijn onderverdeeld in 3 tijdvakken van 3 maanden;
 • In het eerste tijdvak geldt de regeling voor een verwacht omzetverlies van tenminste 20%, vanaf het tweede tijdvak moet er een verwacht omzetverlies van 30% zijn;
 • Per tijdvak van 3 maanden is er een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: bij een maximum omzetverlies van 100% bedraagt de vergoeding maximaal 80% in het eerste tijdvak (daarboven wordt 10% voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten ingezet, maar dat wordt niet rechtstreeks aan bedrijven uitgekeerd), dit daalt naar 70% in het tweede tijdvak en 60% in het derde tijdvak;
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat voor werkgevers de mogelijkheid om de totale loonsom geleidelijk te laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie (zoals bij NOW 1 en 2 wel het geval was). Dit vrijstellingspercentage is in het eerste tijdvak 10% van de totale loonsom, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De daling van de loonsom kan op diverse manieren tot stand komen (bijv. door natuurlijk verloop van personeel, ontslag, of een vrijwillig loonoffer van werknemers);
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober 2020-maart 2021) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2 (maximaal 2x het maximum dagloon). In het derde tijdvak (april-juni 2021) wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
 • De aanvraag voor de NOW 3 kan naar verwachting vanaf 16 november a.s. bij het UWV worden gedaan (voor het eerste tijdvak met terugwerkende kracht tot 1 oktober a.s.). Houd dus de UWV-site goed in de gaten;
 • Voor elk tijdvak van 3 maanden kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2.0, kan hij gebruik maken van de NOW 3.

Wat ongewijzigd blijft is:

 • dat het voorschot op de subsidie nog steeds 80% zal zijn
 • er nog steeds rekening zal worden gehouden met een opslag van 40% wegens werkgeverslasten
 • de inspanningsverplichting gericht op scholing blijft bestaan
 • ook het verbod op het uitkeren van bonussen en dividenden blijft van kracht.

Hoe de referentie-omzet voor ieder tijdvak zal worden bepaald is nog niet bekend. Ook onduidelijk  is nog van welk loonaangiftetijdvak wordt uitgegaan voor de hoogte van de subsidie over de 3 tijdvakken. Waar in het eerste tijdvak 10% van de subsidie ter beschikking wordt gesteld voor de overgang van werk naar werk, wordt dit voor de latere tijdvakken nog uitgewerkt in een paragraaf “aanvullend sociaal pakket”.

Zodra er meer informatie bekend is over de precieze voorwaarden voor de NOW 3 zullen wij hierover berichten. Houd daarom onze website de komende tijd in de gaten.

Heb je vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling? Neem dan contact op met mij of met één van onze andere specialisten op het gebied van arbeidsrecht.