NOW-regeling 2.0

De huidige (eerste versie van de) NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) loopt af, maar omdat het coronavirus toch een aanhoudende impact heeft op de samenleving en economie, is de regeling door het kabinet verlengd. Wij leggen je uit wat de nieuwe regels van de NOW-regeling 2.0 zijn.

Verlenging NOW-regeling

Het kabinet heeft eind mei jl. besloten de NOW-regeling te verlengen. Zoals bekend voorziet de NOW-regeling in een tegemoetkoming van de loonkosten wegens omzetdaling tijdens de coronacrisis. Aanvragen voor de NOW-regeling konden tot 5 juni jl. worden ingediend. Over de NOW-regeling verscheen eerder een blog op onze website, lees deze hier nog eens door.

De huidige NOW-regeling loopt dus af, maar omdat het coronavirus toch een aanhoudende impact heeft op de samenleving en economie, is de regeling door het kabinet verlengd. Uitleg over de nieuwe NOW-regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid via deze link. De NOW 2.0 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de oude regeling.

Wat zijn de nieuwe regels van de NOW?

Hoewel de NOW 2.0 op onderdelen nog verder moet worden uitgewerkt en ook nog regelmatig wordt bijgesteld, is dit wat we er al over weten:

 • De NOW wordt verlengd tot 1 oktober 2020.
 • De aanvraag voor de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli tot eind augustus 2020 worden gedaan bij het UWV. De oude regeling kan worden aangevraagd tot 5 juni (dat was 31 mei). Houd dus de UWV-site goed in de gaten!
 • Het is niet van belang of werkgevers al eerder de NOW-regeling hebben aangevraagd. Vraagt de werkgever voor de eerste keer NOW aan, dan kan de periode waarover de omzetdaling moet worden berekend beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als voor de tweede keer NOW wordt aangevraagd, dan moet die periode aansluiten op de periode die is gekozen in het eerste tijdvak.
 • Het verwachte omzetverlies moet minimaal 20% zijn over een periode van 4 maanden.
 • Alle eventueel door werkevers ontvangen ‘subsidies’ in het kader van de coronacrisis tellen mee als omzet, waardoor de uitkering onder de NOW-regeling mogelijk lager wordt.
 • De maand maart 2020 wordt als referentiemaand genomen voor de hoogte van de loonsom. Dit om tegemoet te komen aan seizoensgebonden bedrijven die in maart vaak meer personeel in dienst hebben dan in januari.
 • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40% met de bedoeling dat de NOW zo ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten levert.
 • Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van NOW 2.0 een verklaring over af. Het kabinet is bezig om een scholingspakket te ontwikkelen met de naam “NL leert door”. Hiervoor wordt door het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken. Vanaf juli kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. De ondernemingsraad heeft een stimulerende rol bij de om- of bijscholing van werknemers.
 • Werkgevers moeten de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging informeren over de aanvraag loonkostensubsidie. Dit was ook al zo onder de oude regeling.
 • De korting op de subsidie bij een bedrijfseconomisch ontslag blijft, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Daarmee vervalt de boete van 50% die onder de oude regeling gold en betaalt de werkgever dus feitelijk alleen de subsidie terug voor de werknemers waarvoor hij bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt bij UWV.
 • Bedrijven die 20 werknemers of meer willen ontslaan, moeten volgens de Wet Melding Collectief Ontslag de vakbonden hierbij betrekken (dat is nu al zo). Gebeurt dit niet, of gaan de vakbonden niet akkoord met de ontslagaanvragen, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag. Die ontslagboete komt naast de correctie voor de loonsubsidie voor de ontslagen medewerkers.
 • Als er sprake is van een voorschot op de subsidie van € 100.000,00 of meer dan is het overleggen van een accountantsverklaring nodig. Als er sprake is van een voorschot van minder dan € 100.000,=, maar een uiteindelijke vaststelling van meer dan € 125.000,00
  dan is ook een accountantsverklaring nodig. Bij een voorschot van tussen de € 20.000,00 en
  € 100.000,= of een uiteindelijke vaststelling boven de € 25.000,= is een verklaring van een derde (bijv. financieel adviseur) die de omzetdaling bevestigt voldoende.
 • Een bedrijf dat in dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen aan bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit verbod geldt tot het moment van vaststellen van de jaarrekening over 2020 en geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Bonussen aan gewone medewerkers, die bij de gebruikelijke beloning horen, zijn wel toegestaan.

Heb je vragen over de wijzigingen in de NOW-regeling? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.