Strengere eisen aan turboliquidatie

Door de gevolgen van de coronacrisis wordt een toename verwacht in het toepassen van turboliquidatie: een snelle vorm van liquideren van een rechtspersoon. De verwachting is dat de kans op misbruik van deze vorm van liquidatie zal toenemen. Strengere eisen lijken daarom de oplossing…

De demissionaire Minister voor Rechtsbescherming stelt voor om strengere eisen te stellen aan de turboliquidatie van rechtspersonen. Een voorontwerp ligt momenteel ter consultatie voor en behelst in beginsel een tijdelijke aanpassing van de huidige regeling als opgenomen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat houdt de huidige regeling precies in?

Een rechtspersoon houdt na een ontbindingsbesluit onmiddellijk op te bestaan als er op het moment van ontbinding geen baten meer zijn. Dat is ook het geval als de rechtspersoon geen baten maar wel schulden heeft. Omdat er geen vereffening van het vermogen hoeft plaats te vinden, wordt deze snelle vorm van liquideren ook wel turboliquidatie genoemd. De rechtspersoon kan enkel volstaan met het doen van opgaaf bij de Kamer van Koophandel dat zij is opgehouden te bestaan. De achtergrond van deze regeling is dat het wenselijk werd geacht dat lege, inactieve rechtspersonen op eenvoudige wijze konden worden beëindigd. Op deze manier kan misbruik worden voorkomen en tevens worden de registers waarin deze rechtspersonen staan ingeschreven hierdoor ontlast.

Waarom dan toch strengere eisen?

Er zijn signalen dat een aanzienlijk aantal ondernemers, mede als gevolg van de economische gevolgen van de COVID-19 uitbraak, overwegen om gebruik te maken van turboliquidatie. De verwachte toename van het gebruik van de ontbinding zonder baten op korte termijn draagt tevens een toename van het risico in zich van misbruik van deze regeling in het geval de rechtspersoon ophoudt te bestaan terwijl er wél schulden zijn. Het onbetaald laten van schulden kan te maken hebben met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. Zie ook deze eerdere blogs over turboliquidatie en over het misbruik van turboliquidatie. Er is behoefte aan meer transparantie en verantwoording ten behoeve van de schuldeisers die niet betaald worden.

De voorgestelde nieuwe regeling

In de voorgestelde regeling komt er een verplichting voor het bestuur om financiële verantwoording af te leggen door binnen tien werkdagen na de ontbinding van de rechtspersoon/onderneming de volgende documenten te deponeren bij de Kamer van Koophandel:

  1. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  2. een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  3. een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon. De lijst vermeldt de totale bevoorrechte vorderingen van schuldeisers, door pand, hypotheek of retentierecht gedekte vorderingen, concurrente vorderingen, alsmede de daarop ontvangen uitkeringen en hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen is overgebleven; en
  4. de jaarrekeningen inzake de boekjaren die voorafgaand aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden voor zover die ontbreken.

Het bestuur heeft vervolgens de verplichting om onverwijld nadat deze deponeringen zijn gedaan, mededeling hiervan te doen aan de schuldeisers om zo kennis te nemen van de ontbinding en de financiële verantwoording.

Mogelijk gevolg: een bestuursverbod

In het geval van een turboliquidatie waarbij schulden achterblijven maakt dit wetsvoorstel het daarnaast mogelijk om bestuurders op verzoek van het Openbaar Ministerie een bestuursverbod op te leggen van maximaal 5 jaar als zij:

  • niet aan de voorgestelde deponeringsverplichting hebben voldaan,
  • in aanloop naar de ontbinding doelbewust één of meer schuldeisers aanmerkelijk hebben benadeeld, of
  • herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden, tenzij hen daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

De beoogde wetgeving bevindt zich nog in de consultatiefase. Mocht jij overwegen een rechtspersoon/onderneming te beëindiging middels een turboliquidatie neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.