Vordering indienen ter verificatie? Altijd doen!

U hebt een vordering op een (rechts)persoon die failliet is verklaard. Heeft het zin de vordering ter verificatie in te dienen bij de curator? In veel faillissementen kan niets aan de schuldeisers worden uitgekeerd. Waarom dan al die moeite?

Om met het laatste te beginnen: het indienen van een vordering ter verificatie kost niet veel moeite. Voldoende is dat u een factuur of rekening aan de curator zendt, mits daaruit het bedrag en de aard van de vordering voldoende blijken. Vraag daarbij altijd om een ontvangstbevestiging. De curator moet die geven.

Soms is bij vorderingen sprake van voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht of kan er aanspraak worden gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Daarvan moet dan ook opgave worden gedaan. Op dit punt gaan we nu niet verder in. Extra aandacht is hier echter geboden.

Wanneer u de vordering ter verificatie hebt ingediend dan zal de curator een onderzoek naar de deugdelijkheid van de van de vordering instellen. De curator plaatst de vorderingen die hij goedkeurt op een lijst van voorlopig erkende vorderingen. En de vorderingen die hij betwist op een afzonderlijke lijst.

In de meeste faillissementen komt het niet tot een verificatievergadering, eenvoudigweg omdat er meestal niets uit te keren valt, althans niet aan de gewone schuldeisers. Maar als er wel een verificatievergadering wordt gehouden dan vormen de lijsten van erkende en betwiste vorderingen het uitgangspunt voor het verdere onderzoek ter verificatievergadering.

Voor het gehele verificatieproces gelden tal van regels en waarborgen. In beginsel wordt u daar simpel doorheen geleid. Van belang is dat de in het proces-verbaal van de verificatievergadering vastgelegde erkenning van een vordering op één lijn kan worden gesteld met de toewijzing van een vordering in een rechterlijk vonnis. Dat brengt met zich dat ook de verjaringstermijn van twintig jaar, die voor rechterlijke uitspraken geldt, van toepassing is.

Dit laatste is belangrijk. Na afwikkeling van het faillissement van een natuurlijk persoon kan een schuldeiser zich weer rechtstreeks tot de debiteur wenden. Dat zal aanvankelijk geen zoden aan de dijk zetten, immers zijn activa zijn uitgewonnen, maar door de lange verjaringstermijn is niet alle hoop op verhaal vervlogen. De praktijk heeft uitgewezen dat er na verloop van tijd toch nog weer verhaalsmogelijkheden kunnen ontstaan. Een vordering indienen ter verificatie kan dus de moeite waard zijn.

Een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, wordt na faillietverklaring op enig moment ontbonden. Als er na afwikkeling van het faillissement geen baten meer zijn, houdt de rechtspersoon ook op te bestaan, doch soms komt het voor dat er alsnog een batig saldo ontstaat. Ook met het oog daarop is het zinvol een vordering ter verificatie in te dienen.

Als u behoefte heeft aan nadere informatie, kunt u terecht bij onze specialisten op het gebied van insolventierecht. Wij bewijzen graag onze laagdrempeligheid.