Wat te doen bij overschrijding van de bouwtijd?

In aanneemovereenkomsten komt het vaak voor dat een aannemer en een opdrachtgever een bouwtijd overeenkomen voor de realisatie van een (bouw)werk. Overschrijding van de overeengekomen bouwtijd kan schade tot gevolg hebben voor de opdrachtgever. Daarom wordt overschrijding van de bouwtijd vaak gekoppeld aan een boete (UAV-GC) in de vorm van een bepaald bedrag per dag of een korting op de aanneemsom (UAV).

Bouwtijd

Partijen kunnen bouwtijd op verschillende manieren overeenkomen. Zo bepaalt de UAV dat bouwtijd uitgedrukt kan worden in een aantal werkbare dagen, in een aantal kalenderdagen (weken of maanden) of in een specifieke datum. Indien de bouwtijd wordt uitgedrukt in een specifieke datum, geldt deze datum veelal als een fatale termijn.

Belangrijk hierbij is dat partijen goed overeenkomen wanneer de bouwtijd precies van start gaat. Dit speelt vooral als partijen bouwtijd uitdrukken in werkbare dagen of kalenderdagen. Bovendien dienen afspraken gemaakt te worden over de vraag wanneer sprake is van een (on)werkbare dag. De UAV bepaalt dat sprake is van een ‘onwerkbare’ dag als (door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer) gedurende ten minste 5 uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Voor een halve dag gelden 2 uren. Uit rechtspraak volgt dat windkracht of regen van invloed kunnen zijn op de vraag of al dan niet sprake is van een werkbare dag. Bij het overeenkomen van een specifieke datum speelt deze discussie een iets minder belangrijke rol.

Boete én schadevergoeding

Zoals hiervoor aangegeven wordt overschrijding van bouwtijd vaak gekoppeld aan een boete of een korting op de aanneemsom. Vaak staat ook in een aanneemovereenkomst dat de aannemer deze boete direct verschuldigd is (zonder nadere kennisgeving). De rechter kan de boete op verzoek van de aannemer matigen. Dit gebeurt eigenlijk alleen in uitzonderlijke gevallen, indien de hoogte van de boete in dit geval in redelijkheid onaanvaardbaar is.

Kan een opdrachtgever naast de boete ook schadevergoeding vorderen? De wet bepaalt in principe dat een partij geen schadevergoeding mag vorderen als in een overeenkomst een boetebepaling is opgenomen. Partijen mogen hier echter contractueel van afwijken. Het is dus toegestaan om overeen te komen dat de opdrachtgever naast het vorderen van de boete, het recht behoudt op vordering van (vertragings)schade. Het is daarbij mogelijk dat naast de boete ook de volledige schade vergoed dient te worden, maar vaak wordt afgesproken of door de rechter geoordeeld dat als de schade hoger is dan de boete alleen de schade betaald moet worden die niet al door de boete wordt gecompenseerd.

Het belang van bouwtijd afspraken

Afspraken over bouwtijd dienen dus zorgvuldig gemaakt te worden. Het kan verstrekkende gevolgen hebben als de bouwtijd niet wordt gehaald; voor de opdrachtgever in de vorm van (vertraging)schade en voor de aannemer de verschuldigdheid van een boete. Als partijen geen duidelijke afspraken maken over de bouwtijd en de verschuldigdheid van een boete, kan dat tot geschillen leiden.

Wens je nader advies over de uitleg van een bestaande bepaling of zou je graag willen dat ons team van bouwrechtadvocaten meekijkt met het opstellen van een bepaling waarin een bouwtijd overeengekomen wordt? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag.