Het doorbelasten van WIA-voorschotten aan de eigenrisicodrager

Annotatie 5 december 2022: inmiddels heeft de Rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak van 16 november 2022 bepaald dat het doorbelasten van WIA-voorschotten aan de eigenrisicodrager niet past in de systematiek van de wet WIA en dus nog steeds niet is toegestaan, ook niet na invoering van de Verzamelwet SZW 2022. Lees hierover meer in dit blog

Met de invoering van de Verzamelwet SZW 2022 per 1 januari 2022 wordt in de wet WIA expliciet opgenomen dat ook voorschotten op een uitkering door het UWV mogen worden doorbelast aan de (ex-)werkgever die ERD is voor de WGA. Wat betekent dit voor de werkgever ERD?

In mijn eerdere blog 10 Tips voor werkgever als werknemer op WIA wacht gaf ik als tip aan (ex-) werkgevers die eigenrisicodrager (ERD) zijn voor de WGA, om bezwaar in te dienen bij het UWV als het UWV voorschotten op de WIA-uitkering aan hen doorbelast. Maar hoe zit dat met de invoering van de Verzamelwet SZW?

Doorbelasten van voorschotten op de WIA-uitkering

Zoals bekend is de doorlooptijd van de behandeling van WIA-aanvragen door het UWV de afgelopen jaren veel langer geworden. Om te voorkomen dat mensen door de vertraging van de behandeling van hun WIA-aanvraag (tijdelijk) geen inkomen hebben, werkt het UWV met voorschotten. Is de (ex-) werkgever eigen risicodrager (ERD) voor de WGA (zie voor verschil WGA en IVA mijn blog Duurzaam arbeidsongeschikt), dan brengt het UWV de uitbetaalde voorschotten in rekening bij de (ex-) werkgever.

Afwentelen eigen onvermogen UWV op werkgever

Met het doorbelasten van voorschotten wentelt het UWV in feite zijn eigen onvermogen om tijdig op WIA-aanvragen te beslissen, af op de (ex-)werkgever die ERD is voor de WGA. Terwijl het natuurlijk zo kan zijn dat de betreffende (ex-) werknemer uiteindelijk minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld en geen WIA-uitkering krijgt. Dan wel én volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en een IVA-uitkering krijgt (die niet voor rekening van de ERD komt). In beide gevallen zijn de voorschotten ten onrechte doorbelast. En zal dit weer moeten worden teruggedraaid met alle administratieve rompslomp van dien. Vandaar het advies in mijn eerdere blog om bezwaar te maken tegen de doorbelasting van zo’n voorschot.

Ontbreken wettelijk kader

Voor het doorbelasten van WIA-voorschotten aan de (ex-)werkgever die ERD is voor de WGA, bestaat op dit moment (datum publicatie van dit blog) ook nog geen wettelijk kader, zo oordeelde onder meer de Rechtbank Limburg in een uitspraak van 6 oktober 2021. In de wet WIA staat namelijk alleen vermeld dat een (ex-) werkgever ERD het risico van betaling van de WGA-uitkering draagt en niet dat dit ook geldt voor verstrekte voorschotten daarop. Het UWV is van deze uitspraak in hoger beroep gegaan, omdat het UWV van mening is dat het doorbelasten van voorschotten op de WIA-uitkering wel past binnen de wet. Deze zaak loopt nog.

Verzamelwet SZW 2022

Intussen heeft het (demissionaire) kabinet gemeend de wet WIA op dit punt te moeten aanpassen. Dat is gedaan in de Verzamelwet SZW 2022 die per 1 januari 2022 in werking treedt. In deze Verzamelwet is onder meer voorzien in een wijziging van de wet WIA, inhoudend dat aan het artikel in de wet WIA dat betrekking heeft op het doorbelasten van WGA-uitkeringen aan de (ex-)werkgever ERD, straks expliciet wordt toegevoegd dat dit artikellid “van overeenkomstige toepassing is, indien een voorschot op een uitkering is betaald”. Het wetsvoorstel hiertoe is half november 2021 goedgekeurd door de Tweede Kamer en inmiddels (14 december jl.) ook door de Eerste Kamer.

Wat betekent dit voor werkgevers die ERD zijn voor de WGA?

In beginsel mag het UWV dus vanaf 1 januari 2022 de WIA-voorschotten doorbelasten aan de (ex-) werkgever die ERD is voor de WGA. Bezwaar hiertegen zal niet het gewenste effect sorteren. Wel is het dan te meer van belang om het UWV te blijven prikkelen om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag. Zie daarover de tips in mijn blog 10 Tips voor werkgever als werknemer op WIA wacht waar je eerder in de tekst en hiernaast een doorlinkje ziet opgenomen.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.