NOW & de werkgever: de inspanningsverplichtingen

Aanspraak kunnen (blijven) maken op de NOW-regeling is niet zomaar mogelijk. Een werkgever heeft zich te houden aan een aantal inspanningsverplichtingen.

De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op veel werkgevers. Dit heeft tot gevolg gehad dat het kabinet de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) al verschillende keren heeft verlengd.

Over de inhoud van de NOW 2.0 en de NOW 3.0 verschenen eerder blogs op onze website. Hieruit blijkt al dat aanspraak op de NOW-regeling niet zomaar mogelijk is. In deze blog staan we (Nadia Raap - student stagiair & Marnix van Daal - advocaat/partner) stil bij de inspanningsverplichtingen van de werkgever om aanspraak te kunnen blijven maken op de NOW-regeling.

Twee opties: ontwikkeladviestraject en scholing

Vanaf de NOW 2.0 werd het voor werkgevers verplicht om hun werknemers te stimuleren om een ontwikkeladviestraject aan te vragen of scholing te volgen. Het doel is dat werknemers zich kunnen oriënteren in de richting van een andere loopbaan. Door de gevolgen van de coronacrisis dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Het ontwikkeladviestraject en de mogelijkheid tot scholing helpen werknemers hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Het is de taak van de werkgever om te stimuleren dat een werknemer aan bij- of omscholing gaat doen.

Op grond van artikel 7:611a BW bestond voor werkgevers al een inspanningsverplichting om scholing te regelen als de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. Om hieraan te voldoen zijn verschillende regelingen ingevoerd om werknemers (gesubsidieerde) scholing aan te bieden. De werkgever kan deze regelingen ook gebruiken om te voldoen aan de inspanningsverplichting van de NOW. Om werkgevers nog meer te helpen bij het aanbieden van scholing introduceert het kabinet de regeling ‘NL leert door’. Deze regeling stelt € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladvies en (online) scholing. Hier kan aanspraak op gemaakt worden in de periode van juli 2020 tot en met december 2020. Opleiders kunnen de kosten van deze scholingsactiviteiten dekken via deze regeling.

Werknemers hebben ook de mogelijkheid om een ontwikkeladviestraject te volgen bij een loopbaanadviseur. Vanaf 2 september 2020 is dit niet meer kosteloos mogelijk, nu het maximum aantal ontwikkeladviezen is bereikt. Meer informatie hierover is te vinden in een nieuwsbericht van Rijksoverheid. Een werkgever kan wel een ontwikkeladviestraject op zijn eigen kosten aan werknemers aanbieden.

Scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Een voordeel voor de werkgever is dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om de scholingskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen; de zogenaamde “transitiekosten”. De scholing moet dan aangeboden worden om de transitie naar een andere werkgever of bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming mogelijk te maken (artikel 7:673 lid 6 BW). Dit geldt dus niet voor scholingskosten die als doel hebben de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemer in zijn huidige functie.

Dus als voorbeeld: de kosten om een schoonmaker om te scholen tot bakker zijn wel in mindering te brengen op de transitievergoeding, de kosten om een schoonmaker verder te specialiseren in gevelreiniging zijn dat niet.

Er moet ook voldaan zijn aan de voorwaarden uit het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’. Zo moeten de kosten bijvoorbeeld gespecificeerd en schriftelijk meegedeeld worden aan de werknemer. Daarnaast moet de werknemer schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding. Het is dus belangrijk dat je als werkgever goed vastlegt dat je de scholingskosten in rekening brengt op de transitievergoeding.

Werkgever: zet het op papier!

Als werkgever is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je hebt voldaan aan de inspanningsverplichtingen die gelden op grond van de NOW. Het is verstandig om aan werknemers te vragen of zij gebruik willen maken van scholing of een ontwikkeladviestraject en hun keuze op papier vast te leggen zodat er ook bewijs van de inspanningsverplichting is.

Heb je hier hulp bij nodig? Neem vooral contact op met onze specialisten arbeidsrecht. Wij hebben een scholingsovereenkomst en een brief aan jouw werknemers klaarliggen waarmee de inspanningsverplichtingen van de NOW schriftelijk vastgelegd kunnen worden.